Uncategorized

Volgorde op categorie

 

Olst-Wijhe verwelkomt ruim 600 bezoekers bij event Bewust Wonen en Leven

Op zondag 11 november organiseerde de gemeente Olst-Wijhe in samenwerking met Ut Huus het event Bewust Wonen en Leven in het Holstohus in Olst. De hele middag was er binnen en buiten vanalles te zien, te beleven en te proeven.

Op deze toch wel grijze dag werden bezoekers bij binnenkomst warm ontvangen met chocolademelk en wat lekkers uit de bakkerij van Overkempe. Met dank aan Holstotuinen was de begane grond gezellig groen aangekleed. Op hun gemak struinden de ruim 600 bezoekers door het Holstohus. Er was voor elk wat wils. De jonge bezoekers konden knutselen met herfstmaterialen bij Funtime, maar ook gezellig een spelletje spelen. Voor de fijnproevers was de 2e verdieping omgetoverd tot proeflokaal. Bezoekers konden daar sapjes en groentensmeersels proeven van Overkempe. Bij Boerderij De Riet genoot men van zelfgemaakte worsten en balkenbrij en Bökkers Mölle had lekker vers brood met Harry’s huisgemaakte kruidenboter. Bij LekkerBoer kon men heerlijke smoothies maken van lokaal verbouwde groenten en fruit en melk van Boerderij De Riet.

Buiten konden bezoekers boven een knapperig houtvuurtje kastanjes poffen. Ook stond daar de zogenaamde Suncat; een groot zonnepaneel dat meedraait met de baan van de zon. Daar kreeg men informatie over zonnepanelen.

Duurzame ontdekhoek
Leerlingen van de Capellenborg ontwikkelden een Ontdekhoek. Met hun leraar science gingen zij aan de slag met duurzaamheid. Ze maakten bijvoorbeeld een filtersysteem om water te kunnen hergebruiken. Ook vertelden zij enthousiast over hun wormenflat waar zij lieten zien wat wormen met afval doen. Een andere groep leerlingen had stroom opgewekt met aardappels. Een van hen vertelde dat de klokjes al drie weken werkten op aardappelstroom.

Van repaircafé tot cognitieve fitness
De theaterzaal op de eerste verdieping stond in het teken van ondernemers en organisaties op het vlak van duurzaamheid. Bezoekers konden soep proeven bij het soepcafé, kapotte apparatuur meenemen naar het repaircafé en afval scheiden bij ROVA. Tal van ondernemers in de bouw en het Energieloket waren aanwezig om bezoekers te informeren over duurzaamheidsmaatregelen die mensen in hun nieuwe of bestaande woning kunnen toepassen. Verderop kreeg men van verschillende organisaties tips om langer thuis te kunnen blijven wonen. In de architectenwinkel kregen bezoekers aan de hand van de plattegrond van hun woning praktische tips. Ook was er een workshop cognitieve fitness. De deelnemers combineerden fysieke inspanning met intellectuele uitdaging. Dit bleek heel leerzaam, maar nog niet zo eenvoudig.

Smakelijke afsluiting
Op de begane grond was een ware zelfbouw challenge om bezoekers te laten zien hoe eenvoudig het is om zelf te bouwen. En er werd informatie gegeven over duurzaamheid in het interieur. De hele middag was het gezellig druk. In Eetkamer Hier is ut konden de bezoekers de middag smakelijk afsluiten met een Herfst Hoofdgerechten Buffet. Het geheel werd muzikaal omlijst door Corinda van Tilborg. De gemeente en Ut Huus kijken terug op een zeer geslaagde middag en bedanken alle deelnemers voor hun inzet.

Lancering app voor startende ondernemers in Raalte

De app Raalte Onderneemt! is vrijdagmorgen gelanceerd tijdens het provinciale ondernemersontbijt bij het bedrijf Oxycom in Raalte. De startersapp is een initiatief van de gemeente Raalte en de provincie Overijssel in samenwerking met ondernemersvereniging ZP Raalte en dient als hulpmiddel voor startende ondernemers in de gemeente. Het is een centrale plek met alle informatie die starters nodig hebben om hun bedrijf een vliegende start te geven.

Ondersteuning specifiek voor startende ondernemers is iets wat tot op heden ontbrak. De app brengt daar verandering in. Het maakt inzichtelijk voor starters welke informatie, kennis en kunde er in de gemeente Raalte aanwezig is. In de startersapp zijn regionale en gemeentelijke informatie over het starten van een onderneming gebundeld. Zo zijn er nieuwsberichten, interessante evenementen en contactgegevens van ondernemersverenigingen, gemeentelijke accounthouders en andere organisaties te vinden.

Het doel is om de infrastructuur voor starters verder te verbeteren en te versterken. Zo kan elke startende ondernemer floreren door gebruik te maken van wat (ondernemend) Raalte te bieden heeft. Het nieuwe instrument is gekoppeld aan het binnenkort operationele startersloket, waar starters terecht kunnen met vragen over het beginnen van een bedrijf. Zowel de app als het startersloket zijn mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Overijssel. Daarnaast dient de app ook als een platform om de ondernemersverenigingen in de gemeente aan elkaar te verbinden en samen sterker te worden.

De startersapp is te downloaden via de App Store en Google Play Store.
Kijk ook eens op www.startersloketraalte.nl.

Onderzoek Werkmakelaar-Oost leert gemeente Deventer lessen voor de toekomst

Twynstra Gudde heeft het onderzoek opgeleverd naar de regie en uitvoering rond Werkmakelaar-Oost. Het college heeft kennis genomen van de inhoud en biedt het rapport aan de gemeenteraad aan. De zes aanbevelingen uit het rapport neemt het college over.

Het rapport bevat verschillende onderdelen. Er is gekeken naar feitelijke gebeurtenissen en gemaakte afspraken. Dit leidt uiteindelijk tot antwoord op de onderzoeksvragen en zes aanbevelingen. Wethouder Thomas Walder: “Het college waardeert het werk van Twynstra Gudde en de klankbordgroep, dat heeft geleid tot dit rapport. Het college neemt de aanbevelingen over, en betrekt de uitkomst van het debat met de raad bij het vervolgproces.”

Aanleiding
De aanleiding voor het onderzoek is de motie Onderzoek Werkmakelaar-Oost BV die de gemeenteraad 27 juni 2018 heeft aangenomen. Daarin verzoekt de raad het college om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de regie en uitvoering rondom Werkmakelaar-Oost. Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in op het doorlopen proces van regie en uitvoering rondom Werkmakelaar-Oost, en te komen tot concrete lessen voor de toekomst.

Kansen op werk
Werkmakelaar-Oost vestigde zich in 2016 in Deventer. Het bedrijf kreeg een subsidie van de gemeente Deventer voor iedere medewerker die vanuit de bijstand aan het werk kwam. En een vergoeding voor begeleiding op de werkvloer. Er waren op dat moment ruim 3.000 bijstandsgerechtigden in Deventer. Dit aantal steeg en het aantal banen in Deventer nam af. Werkmakelaar-Oost werd gezien als een kans om mensen uit de bijstand weer aan een baan te helpen.

Faillissement
De samenwerking met Werkmakelaar-Oost leverde minder op dan verwacht. Er kwamen 69 mensen aan een baan, minder dan vooraf gedacht. Werkmakelaar-Oost kwam in financiële problemen, wat uiteindelijk leidde tot een faillissement in juni 2018. Meerdere oud-medewerkers noemden de sfeer en de werkomstandigheden in het bedrijf slecht en onplezierig. Hierop verzocht de raad het college om onafhankelijk onderzoek te laten doen.

Conclusies onderzoek
Twynstra Gudde concludeert in het onderzoek onder meer dat het handelen van de gemeente op onderdelen afwijkt van de beschikking. Oftewel: de praktijk week soms af van dat wat er op papier was afgesproken. Bij het feitenonderzoek zijn geen grote nieuwe dingen aan het licht gekomen: in juli 2018 was vrijwel alle feitelijke informatie al gedeeld met de gemeenteraad.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek doet Twynstra Gudde zes aanbevelingen:

1. Zet de ontwikkeling door die is ingezet met de startnotitie “Samen aan de slag met arbeidsmarkt” en werk dit verder uit in een door de raad vastgestelde visie.

2. Stel in die visie de spelregels vast tussen raad en college die het college ruimte bieden voor een effectieve uitvoering en de raad in positie brengt om haar kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

3. Beoordeel bewuster de aard van de beoogde externe partij waarmee de samenwerking wordt aangegaan om zo te komen tot een inventarisatie van kansen en risico’s en tot een passende financieringswijze en governance. Bij het vormgeven van de financieringswijze en de governance moeten de betrokken publieke belangen worden geborgd.

4. Neem in de besluitvormingsdocumenten voor college en raad expliciet een risicoparagraaf op die inzicht geeft in de uitgevoerde risicoanalyse en de getroffen beheersmaatregelen.

5. Maak bij de start van de samenwerking heldere afspraken en leg deze vast. Toets periodiek of afspraken worden nagekomen en stel deze zo nodig bij.

6. Onderzoek of met de huidige opzet en werking van de organisatie, organisatiestructuur en werkprocessen de ‘checks & balances’ voldoende zijn geborgd en of er op cruciale onderdelen in voldoende mate sprake is van functiescheiding.

Overnemen aanbevelingen
Het college neemt de aanbevelingen over. Het college stelt voor om een deel van de aanbevelingen te betrekken bij de uitwerking en implementatie van de ‘Leidraad grote projecten’. Die heeft als doel om tot een beter risicomanagement en projectcontrol te komen en de raad een duidelijke positie te geven. Daarnaast wordt voorgesteld om de uitwerking van aanbeveling 2 te betrekken bij het traject ‘Besturing en Samenspel’ waarin de burgemeester samen met raad en directie werkt aan het versterken van bestuurlijk samenspel.

Cultuur
Het college onderschrijft ook de zesde aanbeveling, maar tekent daarbij aan dat
de ‘checks & balances’ voldoende geborgd zijn in structuren en werkprocessen. Er is nadrukkelijk sprake van functiescheiding, die vertaald is in de organisatiestructuur. Het lijkt meer een kwestie te zijn van houding en gedrag, waarin medewerkers positie moeten innemen in die bestaande structuur. Het college stelt voor om dit cultuuraspect nadrukkelijk te betrekken bij de doorontwikkeling van de organisatie.

Inspelen
Wethouder Walder: “Dit zijn concrete aanbevelingen, waar het college mee aan de slag gaat. Het college wil met de raad bespreken hoe we goed verantwoording af kunnen leggen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de gemeente snel kan blijven inspelen op goede ideeën van bedrijven. Het realiseren van publieke doelen kan niet zonder samenwerking met bedrijven. Ik ga graag met de raad in gesprek over de balans tussen controle, rapportages en regels aan de ene kant, en flexibel mee kunnen denken met bedrijven aan de andere kant.”

Fairtrade Gemeente Raalte

Burgemeester Martijn Dadema en wethouder Frank Niens namen op donderdag 1 november de titel Fairtrade Gemeente in ontvangst. Deze werd uitgereikt door Kees Vanwesenbeek, de voorzitter van de Werkgroep Fairtrade Gemeente Raalte.

Vanwesenbeek gaf eind 2016 zelf de start voor de werkgroep Fairtrade Gemeente door tijdens de Raad op Pad in het gebouw van het Carmelcollege te pitchen.

Wat is Fairtrade
Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Ook zorgt Fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven.

Het belang van keurmerken
Wilfried Schasfoort woont in de gemeente Raalte en is eigenaar van het bedrijf Fair & Sustainable Consulting. Hij werkt veel samen met de Stichting Fairtrade Gemeenten. Het bedrijf is gericht op duurzame economische ontwikkelingen in ontwikkelingslanden, zodat de mensen daar een fatsoenlijke boterham hebben. Keurmerken, zoals Fairtrade, zijn belangrijk voor een goed inkomen en daarmee een toekomst voor producenten, het milieu en het klimaat.

Fairtrade in Raalte
De burgemeester vindt het mooi dat de gemeente Raalte de Fairtrade-titel mag dragen. Hij ziet het als een start om de Fairtrade-gedachte verder uit te bouwen. Alle aanwezige instellingen die voldoen aan de eisen van een Fairtrade-instelling ontvingen een raamsticker uit handen van wethouder Frank Niens.

Gemeente Olst-Wijhe presenteert solide begroting

De gemeente Olst-Wijhe heeft haar huishoudboekje goed op orde. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Zowel de begroting 2019 als de meerjarenraming 2019 – 2022 laten een positief resultaat zien.

De begroting is structureel sluitend met uitzondering van het jaar 2019. Voor dit jaar is er een tekort van circa € 670.000. Om dit tekort te compenseren maakt de gemeente gebruik van haar reservevermogen. Dit is eenmalig nodig om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Voor de nabije toekomst stijgt het financiële resultaat: in 2020 tot afgerond € 70.000 en in 2022 zelfs naar afgerond € 860.000. Het eigen vermogen is in de afgelopen jaren gestegen van € 16 miljoen naar € 18 miljoen.

Vaste taken en lasten
De basis voor de begroting 2019 vormen de kaders die de raad in juli heeft vastgesteld in de Kadernota 2019-2022. Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaan naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d. Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat voortkomt uit het raadsakkoord Samen verder van de nieuwe gemeenteraad. Op dit moment werkt het college aan een uitvoeringsprogramma van het raadsakkoord. Dit zal bij de kadernota en begroting van volgend jaar tot financiële keuzes en afwegingen leiden.

Voor 2019
Voor 2019 stelt het college de raad voor om te investeren in:
– deelname van statushouders aan de samenleving
– stimuleren van sportieve en culturele activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van inwoners, al dan niet met een beperking
– relatiebeheer met ondernemers en bedrijfsleven
– het verbeteren van de verkeersveiligheid in Olst door aanpassing van de infrastructuur
– het opstellen van een programma klimaatadaptatie met het oog op de klimaatveranderingen
– samenwerking met de regio Zwolle op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs
– een collectieve ziektekostenverzekering voor een bepaalde groep minima.

Wethouder Anton Bosch van Financiën benadrukt dat het huishoudboekje van de gemeente gezond is.
“En dat willen we uiteraard graag zou houden. Daarom is het belangrijk om de balans te zoeken in ambities en financiële mogelijkheden. We halen nu voor één keer geld uit onze reserve nader te bestemmen middelen om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Dat kan omdat onze basis dus solide is. Ons uitgangspunt is het raadsakkoord Samen Verder van de nieuwe raad. Dat is een ambitieus akkoord waar we als college de schouders onder zetten. Wij zijn druk bezig om hiervoor een uitvoeringsprogramma te maken, waarover we volgend jaar in samenspraak met de raad de afwegingen en keuzes moeten maken. Energietransitie, klimaatadaptatie, onderhoud openbare ruimte en het toekomstbestendig onderwijs zijn belangrijke topics.”

Hoogte tarieven
De hoogte van heffingen en leges voor 2019 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld door de raad in haar vergadering van 17 december.

De gemeenteraad besluit maandag 12 november over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019 – 2022.