juni, 2017

Volgorde per maand

 

Containerterminal Deventer verdient steun provincie

In juni zijn er tijdens de Haventop in Deventer plannen gepresenteerd voor de vestiging van een containerterminal in Deventer. De plannen vielen in goede aarde bij de gemeente en het bedrijfsleven in Deventer. Ook het CDA Overijssel juicht dit initiatief toe gezien de bijdrage die deze terminal kan leveren aan de groei van het goederenvervoer over water. Daarnaast versterkt de containerterminal de positie van Deventer als vestigingslocatie voor logistieke bedrijven.
“Als CDA fractie vinden we dat we deze ontwikkeling van harte moeten ondersteunen. Omdat we graag willen weten wat het college hiervan vindt, heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld”, vertelt woordvoerder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel.

Deventer op logistieke kaart
De CDA fractie wil weten of het college van Gedeputeerde Staten bekend is met de plannen en of hierover al contact is met de gemeente Deventer. Ook heeft het CDA gevraagd of het college van GS over mogelijkheden beschikt om te ondersteunen bij de realisatie van de containerterminal en wat GS al gedaan heeft aan de verdere ontwikkeling van de haven in Deventer. “Wij zijn van mening dat de containerterminal een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het op de logistieke kaart zetten van Deventer. Daarnaast geeft de terminal een positieve bijdrage aan de plannen die we kort geleden hebben vastgesteld voor de logistieke sector”, aldus een enthousiaste Bart van Moorsel.

Past binnen de haven van Deventer
De terminal kan worden gerealiseerd binnen de bestaande haven en de schepen kunnen de terminal bereiken zonder aanpassingen van de sluis. Wel is een aanpassing van de kade noodzakelijk.

 

 

Wereldrecord koekhappen in de Koekstad

Het wereldrecord koekhappen is zondag in Deventer verbroken. Meer dan 3000 personen hapten in plakken koek die aan een lint boven delen van de Deventer binnenstad hingen. Voor de organisatie een absolute megaklus om te tellen hoeveel mensen er nou precies een hap hebben genomen, maar dat het wel goed zit met het record, dat is een feit. Stef Geerdink van de organisatie zegt:
“Het officiële Guiness World Record stond op 1452, daar zijn we ruim overheen, we hebben het record verpletterd”.

 

Softdrugs dealers aangehouden op Beestenmarkt in Deventer

Vrijdagmiddag zijn door de politie twee personen van 15 en 29 jaar oud aangehouden op verdenking van het verkopen van softdrugs aan jongeren op de Beestenmarkt in Deventer. Hennep en geld zijn bij het duo in beslag genomen. Een getuige had gezien dat het duo vermoedelijk wiet verkocht aan jongeren. Daarop gaf hij het signalement en de exacte plaats door aan de politie. Bij hun komst vonden de agenten inderdaad zo’n 26 gram wiet en een geldbedrag bij de ene verdachte. De ander had henneptoppen, een weegschaaltje en plastic zakjes aangetroffen. Hierop zijn beide personen gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De 15-jarige verdachte komt uit Amsterdam, de 29-jarige uit Deventer.

 

Provincie acht meeste gebieden in Overijssel ongeschikt voor ondergrondse opslag

Provinciale Staten hebben een aantal beleidskeuzes vastgesteld over de prioritering in het gebruik van de diepe ondergrond. Met de methode kijkt de provincie zowel naar bovengrondse als ondergrondse ontwikkelingen in de advisering over activiteiten in de diepe de ondergrond. De provincie acht de meeste gebieden in Overijssel als niet geschikt voor ondergrondse opslag: het sluit 80% van de gasvelden in Overijssel uit. Alleen bij een vijftal gasvelden kan met een specifieke methode op locatie nieuw onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden.

Geothermie en hernieuwbare energie
De provincie wil zoveel mogelijk de potentie voor de winning van aardwarmte via geothermie benutten. Op dit moment zijn de mogelijkheden beperkt en daarom wil de provincie voorkomen dat ander gebruik de mogelijkheden nog meer beperkt. In gebied waar opslag van hernieuwbare energie in de toekomst eventueel mogelijk is besluit de provincie nu geen opslagactiviteiten te willen laten plaatsvinden die dit toekomstscenario teniet kunnen doen. Gedeputeerde Monique van Haaf: “We wijzen op dit moment geen zoekgebied aan. Wel willen we nu deze plek beschermen, zodat we in de toekomst nog een keuze hebben, als daarvoor een verzoek vanuit het Rijk zou komen. Een keuze die, in de maatschappelijke en politieke context van dat moment genomen dient te worden”.

Participatief proces
De methode is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, waterschappen, bedrijven en de RUG om open en transparant alle mogelijkheden van de diepe ondergrond bespreekbaar te maken. Met deze methode, als gevolg van een participatief proces met partners en Statenleden, geeft de provincie optimaal invulling aan de ruimte die het rijk biedt om een afweging te maken tussen alle betrokken belangen en risico’s onder en boven de grond.

 

 

Ommen wil snel meer woningen bouwen

De gemeente Ommen wil de komende jaren versneld 150 nieuwe woningen bouwen. Het gaat om verschillende typen koop- en huurwoningen in allerlei prijsklassen. De extra woningen zijn nodig vanwege de grote vraag naar woningen, terwijl er de afgelopen tien jaar nauwelijks nieuwe woningen zijn gebouwd in Ommen. De gemeente werkt bij het versnellen van woningbouw nauw samen met woningstichting De Veste. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen.

Woonvisie
In 2015 is de Woonvisie ‘Ommen, dé plek om te wonen’ vastgesteld. Deze visie richt zich op het zorgen voor voldoende woningen die passen bij de wensen en financiën van inwoners, het samen met de corporatie zorgen voor passende woningen voor kwetsbare doelgroepen en het vergroten van het woningaanbod voor ouderen. Bij de Woonvisie hoort een pakket aan maatregelen. Bij het vaststellen van de Woonvisie is afgesproken dat de maatregelen na twee jaar worden geactualiseerd. Dat is nodig vanwege ontwikkelingen op de woningmarkt en in de samenleving. Het college van B&W heeft voor de uitvoering van de woonvisie een actueel maatregelenplan gemaakt voor de periode 2017 tot 2019.

Grote vraag naar woningen en kavels
Door de economische crisis en de onzekerheid op de woningmarkt hebben veel mensen hun verhuiswens uitgesteld. Dit heeft geleid tot een zogenaamd stuwmeer aan vragers. De woningmarkt is in de afgelopen periode weer in beweging gekomen. Daardoor is de vraag naar woningen en kavels in Ommen flink toegenomen. Dat terwijl er tussen 2006 en 2016 nauwelijks nieuwe woningen zijn gebouwd in de gemeente Ommen.
In de zomer van 2016 zijn voor het eerst sinds lange tijd weer vrije kavels op de markt gekomen in woonbuurt De Vlierlanden. Hiervoor is grote belangstelling: nagenoeg alle 85 kavels die tot nu toe op de markt zijn gekomen zijn verkocht of in optie genomen. Ook de verkoop van woningen in het Havengebied West gaat hard. Hetzelfde geldt voor de appartementen die momenteel in het centrum van Ommen worden gebouwd.

150 nieuwe woningen
Eén van de belangrijkste maatregelen is dat de gemeente Ommen zo snel mogelijk wil voldoen aan de toegenomen vraag naar woningen. De ambitie is dat voor het einde van 2018 150 nieuwe woningen zijn gebouwd. Het gaat om allerlei typen woningen in verschillende prijsklassen. Een groot deel van deze woningen wordt gebouwd in De Vlierlanden. Vanwege de grote belangstelling om hier te bouwen en te wonen, wordt een verdere uitbreiding van deze woonbuurt momenteel voorbereid. Daarbij is ook ruimte voor projectmatige woningbouw en huurwoningen. Ook het Havengebied West wordt verder uitgebreid.
In het centrum van Ommen worden op het 11 Aprilplein en aan de Varsenerstraat appartementen voor starters gebouwd. Daarnaast zijn drie appartementencomplexen langs de Vecht in aanbouw en start de bouw van een vierde complex in 2018. Hierbij is aandacht voor levensloopbestendig wonen, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.
Ook in enkele kleine kernen zijn initiatieven voor woningbouw, zoals in Beerzerveld, Witharen, Vilsteren en Lemele. Woningbouw in de kleine kernen is belangrijk voor de vitaliteit van de kernen.

Afspraken met De Veste
De gemeente werkt voor het versnellen van woningbouw samen met woningstichting De Veste. De Veste start op korte termijn al met de bouw van huurwoningen in De Vlierlanden en in het Havengebied West.

Gemeenteraad
Het geactualiseerde maatregelenplan voor uitvoering van de woonvisie voor de periode 2017-2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 6 juli. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 20 juli een besluit.