Uitbreidingsvraag Camping De Huttert houdt de gemoederen bezig

In het Rond-de-tafel-gesprek bij de Gemeente Raalte werd de uitbreidingswens van Recreatiebedrijf De Huttert besproken. De afgelopen jaren zijn verschillende plannen de revue gepasseerd. Het nu voorliggende plan betreft een uitbreiding van de huidige 25 kampeerplekken naar 40 plekken. In het plan is de mogelijkheid voor een sanitaire voorziening van max. 50 m2 toegestaan en het omzetten van twee bestaande boerderijkamers naar een groepsaccommodatie.

Op basis van het voorliggende plan is er een inrichtingsplan gemaakt en is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Ondertussen hebben er meerdere gesprekken met de buren plaatsgevonden. Deze buren zijn kritisch over de plannen en vrezen overlast. De beperkte uitbreiding van De Huttert voldoet echter aan de geldende afstandseisen.
Namens drie omwonenden is één zienswijze ingediend en er is een zienswijze ingediend door een lokaal horecabedrijf.

Foto’s: Gemeente Raalte

Namens de omwonenden krijgt de heer Steenwelle de gelegenheid zijn zienswijze toe te lichten: “Wij hebben in onze zienswijze aangegeven dat het bestemmingsplan niet mag worden vastgesteld. Wij vrezen voor belemmering van onze eigen bedrijfsvoering. Als het plan wel wordt goedgekeurd, nemen wij verdere juridische stappen. Volgens Steenwelle nam de overlast nu al toe en inmiddels wordt er gehandhaafd. Hij is van mening dat er overtredingen zijn geconstateerd en dat de gemeente niet luistert. De schriftelijke vragen die de omwonenden gesteld hebben, zijn wel via media verspreid en niet via hen zelf en betreuren dat. Wethouder Nijboer zegt toe hierop terug te komen.

De omwonenden zijn van mening dat uitbreiding de kleinschaligheid van het bedrijf teniet doet en willen met de campingeigenaar het gesprek hierover voeren en willen een mediator inschakelen. Woordvoerder van De Huttert Lyan Rensen geeft aan hier nu nog vanaf te zien omdat zij hier nu nog teveel frustratie en emotie bij voelen.

Lyan Rensen heeft het woord namens camping De Huttert samen met haar adviseur Harry ten Have en geeft aan dat zij een uitbreiding wenselijk vinden voor de leefbaarheid en bloeiende recreatie van Luttenberg. Ze willen graag ondernemen en zijn altijd bereid in gesprek te gaan met de omwonenden.

“Valse bingo”

Harry Ten Have, adviseur van de familie Rensen, geeft aan dat er in 2011 een groot plan is gemaakt en daarop is een akkoord vanuit de Provincie gegeven. “Er is handhaving, dat is prima maar er ontstaan situaties die lijken op een valse bingo, ” aldus Ten Have. Als voorbeeld noemt hij een container met fietsen op het erf, bestemd voor een regionale fietstocht, waarvoor een reguliere evenementenvergunning was afgegeven. Lyan Rensen geeft aan dat er frustratie ontstaat doordat handhaving niet voldoende op de hoogte is en zij de regels zelf opnieuw moeten uitleggen. “Dat gaat ten koste van de bedrijfsvoering, we willen gewoon onze camping runnen, ” benadrukt Lyan Rensen.

Reacties van aanwezige partijen
Ralf Mulder vraagt namens GroenLinks of er om uitbreiding wordt gevraagd om financiële redenen. Lyan Rensen bevestigt dit en voegt toe dat zij graag aan de vraag van de gasten willen voldoen.
Jan Schokker van Gemeentebelangen vindt het jammer dat deze situatie ontstaan is en dat gemeente duidelijkheid moet geven. “De uitbreiding van de camping is duidelijk in het belang van de organisatie, waarbij het agrarische element, het kamperen bij de boer, moet blijven. Bezwaren zijn deels gegrond, de horecaregels zijn inmiddels aangescherpt. De Huttert voldoet nu gewoon aan de eisen die er zijn gesteld. Verdere uitbreiding is niet mogelijk en moet geborgd zijn.” Hij vraagt of de wethouder dit wil bevestigen.
“Gemeentebelangen heeft onvrede over de procedures en klachten over handhaving en nakomen van afspraken. Het College moet het vertrouwen herstellen van zowel omwonenden als de Huttert,” aldus Schottert

Arie van der Wilt van de PvdA is van mening dat 40 plekken nog steeds een kleine camping is en er is tot detail op ingegaan op alle bezwaren. “Het is gewoon in orde en acceptabel op die plek, toerisme is een van de sectoren waar groei in zit. Overlast geeft het nou eenmaal. maar het is gewoon een voorziening waar we allemaal profijt van hebben.” Mediation zou goed zijn om de gemoederen te sussen in de buurt.

Wethouder Nijboer blikt terug op het hele verhaal en geeft aan graag te leren van de communicatiefouten. Jan Schokker wil dat graag geëvalueerd zien. Op de vraag of de agrarische activiteit voor omliggende boeren met toestemming van de uitbreiding wordt belemmerd kan het antwoord op dit moment nee gegeven worden, aldus Nijboer.

Op 16 februari wordt een definitief besluit genomen. Wethouder Nijboer spreekt de hoop uit dat de rust zal terugkeren bij de Huttert en de omgeving.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico