Gemeenteraad Olst-Wijhe stelt Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast

Afgelopen maandagavond stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast. Hierbij bracht ze twee wijzigingen aan in het voorstel van het college van B&W. De geluidsruimte die maximaal vergund wordt, gaat van de landelijke norm van 47 dB (decibel) naar 45 dB.

Daarnaast worden initiatieven voor windenergie in de eerste raadsvergadering na de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES) in 2021 in overweging genomen. Met de vaststelling van de visie kan gefaseerd gewerkt gaan worden aan de eerste ontwikkeling van 54 GWh duurzame energie met grondgebonden zon en wind voor de periode 2020-2030.

Aan de wijzigingen lagen twee amendementen ten grondslag. CDA, PvdA en VVD dienden het amendement in waarmee de maximaal vergunbare geluidsruimte werd teruggebracht naar 45 dB, zoals de WHO (World Health Organization) adviseert. In het amendement gaven ze verder aan dat voor de ontwikkeling van windparken een streefwaarde geldt van 42 dB. Het amendement werd aangenomen met 9 stemmen voor (CDA, PvdA en VVD) en 7 tegen.

In de discussie ging het vooral over zaken als gezondheid en juridische houdbaarheid bij afwijken van de wettelijke norm voor geluid en bewegingsruimte voor de omgevingsadviesraad. D66 diende het amendement in om in de eerste raadsvergadering na vaststelling van de RES initiatieven voor windenergie in overweging te nemen. Dit amendement kon op raadsbrede steun rekenen.

Geen meerderheid

Drie andere amendementen kregen geen meerderheid. Zo diende D66 een amendement in waardoor meteen gestart zou kunnen worden met het in overweging nemen van wind-initiatieven. Dit amendement werd met vijf stemmen voor (D66, GroenLinks en PvdA) en 11 tegen verworpen. Gemeentebelangen diende een amendement in dat de omgevingsadviesraad de mogelijkheid gaf om beargumenteerd af te wijken van de landelijke norm van 47dB, waarbij 45 dB als richtlijn werd gegeven. Dit amendement werd met 7 stemmen voor (GB, GroenLinks, D66) en 9 tegen verworpen. De VVD kwam met een amendement waarbij ze het beschikbaar stellen van 150.000 euro voor het maatschappelijk toetsingskader wilde uitstellen en onderdeel laten zijn van de heroverwegingen. Dit werd door de overige fracties niet gesteund.

Maatschappelijk toetsingskader

Een belangrijk en uniek onderdeel van de visie is het zogenaamde maatschappelijk toetsingskader. Een belangrijk instrument voor de omgevingsadviesraad van inwoners en belanghebbenden in een gebied. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering over de visie in juni 2020 heeft de raad om deze toevoeging gevraagd. De raad vindt het erg belangrijk dat inwoners een duidelijke stem hebben bij de ontwikkeling van wind- en/of zonprojecten.

Uniek proces voor wind

In de omgevingsadviesraad kunnen inwoners en belanghebbenden in een kansrijk gebied voor windmolens met elkaar een gebiedsproces doorlopen. Zij bepalen samen onder welke voorwaarden windmolens een plek kunnen krijgen. Voor wind kan de omgevingsadviesraad al van start vóórdat er een initiatiefnemer is. Dit is uniek, want meestal komen inwoners pas in beeld als er al een project is. Deze werkwijze geeft inwoners de meeste zeggenschap over een ontwikkeling in hun gebied. In grote lijnen geldt deze manier van werken ook voor zonnevelden die groter zijn dan twee hectare. Het grootste verschil is dat daar pas een omgevingsadviesraad komt als er een concreet initiatief is.

Het bericht Gemeenteraad Olst-Wijhe stelt Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast verscheen eerst op Salland TV.