Gemeenteraad stemt in met Begroting 2021

Maandagavond vergaderde de gemeenteraad over de Begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. De gemeente verkeert in financieel zwaar weer en dat kwam tot uiting in de door het college voorgestelde begroting met onder meer een structurele verhoging van de OZB met 10%. Na een intensieve bespreking ging een meerderheid van de raad akkoord met de voorgestelde begroting. De fractie van Gemeentebelangen stemde tegen.

Geen andere keuze
De instemming met de begroting viel de raad zwaar. De meerderheid van de raad zag echter geen andere keuze en wil de regie in eigen hand houden bij het voeren van gezond financieel beleid. De VVD gaf in een stemverklaring aan dat ze alles op alles zal zetten om de structurele verhoging van de OZB zo spoedig mogelijk terug te draaien.

Heroverweging
De raad heeft nu het vizier op de komende heroverweging. Met het zogenaamde heroverwegen wil de gemeente opnieuw nadenken over de verschillende beleidsvelden en de urgentie en belangrijkheid hiervan. Er kunnen dus nieuwe keuzes gemaakt worden waardoor er ruimte kan komen voor onder andere nieuw beleid, voor het opvangen van de tekorten die ontstaan door een herverdeling van het gemeentefonds en voor het opvangen van risico’s die ontstaan door corona, tekorten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de sterke stijging van onder andere de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp wordt bij de heroverweging aan deze onderwerpen als ook aan de participatiewet en minimabeleid speciale aandacht geschonken.

Amendementen niet aangenomen
In het debat voorafgaand aan de stemming over de begroting, werd door vier fracties middels amendementen getracht wijzigingen in het voorstel aan te brengen. Twee amendementen (één van Gemeentebelangen en één van de VVD) zouden tot gevolg hebben dat de gemeente onder toezicht van de provincie zou komen. Het derde amendement van GroenLinks en CDA beoogde het voorkomen van desinvesteringen op het gebied van de ‘ Energieneutrale Kernen’ en de Salland Deal. Om deze activiteiten voort te kunnen zetten zou een bedrag van 47.700 euro uit de reserve nader te bestemmen middelen gehaald moeten worden. De drie amendementen konden niet op voldoende steun rekenen.

Moties wel aangenomen
Naast de amendementen werden er twee moties ingediend. Deze kregen steun van de hele raad. De motie van Gemeentebelangen riep het college op eenmalig 13.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van preventietaken op het gebied van jeugdzorg en structurele beschikbaarheid ervan te betrekken bij de Kadernota 2022. D66 riep met haar motie op om, voordat er gestart wordt met de heroverweging, afspraken met de raad te maken over de kaders, het proces en de rol van de raad.

Het bericht Gemeenteraad stemt in met Begroting 2021 verscheen eerst op Salland TV.