Heinoërs planten digitale vlaggen

In Heino is ruimte voor woningbouw. De gemeente Raalte heeft alle Heinoërs opgeroepen om mee te denken over mogelijke locaties voor deze te realiseren woningen. Ruim driehonderd inwoners hebben dit gedaan door op een digitale kaart een vlag te plaatsten. Iedere vlag staat voor een voorkeurslocatie voor woningbouw. In totaal zijn er 323 vlaggen geplaatst.

Bekijk de digitale kaart met locaties die veelvuldig genoemd zijn.
https://gemeenteraalte.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b73cd6ca5fa2449aba0fbb1babb1814d

Hoe nu verder?
De kopgroep met inwoners van Heino en de gemeente Raalte onderzoekt de inbreng van inwoners, weegt deze en maakt uiteindelijk in samenspraak met het dorp een advies voor de gemeenteraad. Zij gaan nu de inbreng analyseren. Dat betekent dat zij de voorgestelde locaties onderzoeken op diverse aspecten zoals wet- en regelgeving, bestaande afspraken, landschapsaspecten of archeologie. Zij stellen eventueel aanvullende vragen en selecteren een aantal locaties die nader onderzocht worden. De keuzes die zij hierin maken en de randvoorwaarden die daarbij gelden, worden vervolgens met de Heinoërs en de politiek besproken in een bijeenkomst. De kopgroep brengt hierna advies uit aan de gemeenteraad over mogelijke ontwikkellocaties in Heino.

Aanleiding
Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen, is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. In eerste instantie gaat het om circa 60 woningen. De meest recente uitleglocatie, Kiezebos III, bevindt zich in een afrondende fase. Naast deze nieuwbouw zijn de afgelopen jaren inbreidingslocaties ontwikkeld, zoals het voormalig gemeentehuis, locatie van Dijk, Kitchencafé en de Mariaschool. Op een aantal van deze locaties is de bouw nog gaande. De te realiseren woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen in de categorieën starters en middenklasse. Het kan gaan om woningen voor gezinnen maar ook voor één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.

Source: Salland TV