Olst-Wijhe sluit 2021 met een voordeel af

De gemeente Olst-Wijhe heeft de jaarrekening 2021 afgesloten met een positief saldo van bijna zeven ton (677.000 euro). Eerder was nog rekening gehouden met een tekort. Daarmee is de financiële situatie van de gemeente ten opzichte van de begroting beter dan verwacht.

Invloed corona
Het positieve resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door incidentele gebeurtenissen; 495.000 euro van het positieve saldo van 677.000 euro bestaat uit van het Rijk ontvangen incidentele budgetten om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Voor een deel wordt dit bedrag in 2022 ingezet. Door corona zijn net als in 2020 ook in 2021 activiteiten niet doorgegaan en zijn werkzaamheden uitgesteld of vertraagd. In totaal gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Voor- en nadelen
In 2021 zijn er positieve resultaten behaald op verkoop van grond, op bouwleges, op bijstandsuitkeringen (minder uitkeringen), op de jeugdhulp (minder dure/intensieve behandelingen), op bedrijfsvoering en de algemene uitkering (meer geld van het Rijk). Nadelen waren er ook. Voor ruimtelijke ordening en proceskosten voor realisatie van zonnevelden was meer geld nodig dan begroot.

Ontwikkelingen sociaal domein
Ondanks dat de kosten in het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) minder hoog uitvielen dan begroot, is er geen reden om aan te nemen dat het hier om een structureel voordeel gaat. Datzelfde geldt voor de Wmo en voor bijstandsuitkeringen. De lagere kosten voor de bijstandsuitkeringen in 2021 betekenen niet dat de gemeente daar ook voor 2022 kan uitgaan. Ontwikkelingen door corona, maar zeker ook de huidige problematiek rond opvang statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne, zullen van invloed zijn op de hoogte van de kosten in het sociaal domein.

Toevoeging aan reserve
Het college stelt voor om het voordeel uit 2021 toe te voegen aan de reserves. Daarnaast wil B&W de budgetten voor geplande werkzaamheden en activiteiten die als gevolg van de coronacrisis niet gestart zijn of vertraging hebben opgelopen, doorschuiven naar 2022. De gemeenteraad vergadert op 4 juli over het jaarverslag en de jaarrekening.