Start werkzaamheden voor natuurherstel Sallandse Heuvelrug

Deze maand starten Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (in opdracht van de provincie Overijssel) met het uitvoeren van werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug. Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug, behouden blijft en versterkt wordt. Bezoekers kunnen overlast ondervinden van werkzaamheden zoals het kappen van delen van het bos om de heide te vergroten en weer in verbinding te brengen met het omliggend landschap. De partijen proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voeren in hun gebieden aan de noordzijde van Sallandse Heuvelrug verschillende maatregelen uit, zoals het maaien, plaggen (bovenlaag van de heide verwijderen) en branden van delen van de bestaande heide. Ook wordt heide op bepaalde plekken bekalkt met steenmeel, om zo de zuurgraad deels op te heffen. Daarnaast ziet u de komende jaren vaker de schaapskudde op de heide lopen. De schapen helpen om de heide te onderhouden en meer structuur in de heide te creëren.
Ook breidt Staatsbosbeheer de heide uit door delen van het bos te kappen. Zo wordt het leefgebied van veel soorten vergroot en worden de voedselrijke akkers in het buitengebied weer bereikbaar. Er wordt gestart aan de noordzijde van de Sallandse Heuvelrug. Voor enkele maatregelen in het oostelijke deel (Zunasche Heide) en enkele percelen in het zuidwestelijke deel (Helhuizen), loopt nog een ruimtelijke procedure. Natuurmonumenten gaat daarnaast nog aan de slag met het herstel van een aantal bijzondere ‘natte’ plekken.
Jos Schouten, boswachter Natuurmonumenten: “We gaan het zeer bijzondere Hellinghoogveen aan de voet van de Palthetoren minutieus herstellen. In het begrazingsgebied verbeteren we twee poelen, zodat zich er kamsalamanders kunnen vestigen. En bij de – in de streek bekende – Eendenplas gaan we de oevers plaggen.”
Versnippering, verzuring en verdroging
De unieke natuur op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. Door de uitstoot van stikstof via wegverkeer, industrie en landbouw daalt de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. De bodem is zo droog en zuur dat planten en dieren moeite hebben om te overleven. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Natuurgebieden zijn versnipperd en natuurlijke verbindingen naar andere gebieden ontbreken. Soorten als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het moeilijk.
Ine Nijveld, boswachter Staatsbosbeheer: “We steken de handen uit de mouwen om het totale ecosysteem op de Sallandse Heuvelrug te herstellen en planten en dieren weerbaarder te maken. Want gezonde natuur kan tegen een stootje.”
Gevolgen voor bezoekers
Naast geluidsoverlast, kunnen bezoekers van de Sallandse Heuvelrug soms hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zo rijden er machines door het gebied, waardoor paden tijdelijk minder toegankelijk worden. Deze paden worden uiteraard hersteld na de werkzaamheden. Daarnaast is het soms nodig tijdelijk paden af te sluiten. De ruiterroute achter de Paltheweg is de komende maanden afgesloten. Ruiters worden omgeleid langs de N35.
De werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Hierdoor belooft het een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst te worden met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie. Kijk voor meer informatie op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.