Voorlopige gunning dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Boskalis Nederland BV werkt samen met WDODelta aan IJsseldijk Zwolle-Olst

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project dijkversterking Zwolle-Olst te gunnen aan Boskalis Nederland BV.
Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens uit gaat voeren. Andere marktpartijen die met de aanbesteding meededen, hebben nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, kan de gunning begin juli definitief worden gemaakt.

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. De 30 kilometer lange dijk langs de IJssel, tussen Olst en Zwolle, wordt de komende jaren aangepakt. Dagelijks bestuurder Breun Breunissen heeft waterveiligheid in zijn portefeuille. “Ik ben blij, aldus Breunissen, dat we nu een partner hebben om de dijkversterking verder uit te werken. Tijdens de coronacrisis is er flink doorgewerkt door onze medewerkers om te zorgen dat met de aanbesteding zo weinig mogelijk vertraging is opgelopen.
“Het waterschap zocht naar een marktpartij, die oog heeft voor kwaliteit en een verantwoord kostenniveau. We hebben gekozen voor een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt. ”De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Breunissen licht toe; “We bundelen de kennis en kracht van waterschap en markt al vroeg in het project en werken het door het Algemeen Bestuur gekozen Voorkeursalternatief samen uit. De bedoeling is dat we, zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt zo beter kunnen beheersen.”  Het waterschap en Boskalis Nederland BV werken de komende jaren de dijkversterking, samen met bestuurlijke partners en omgeving verder uit. De planfase wordt afgerond in 2022. De verwachting is dat in 2023 de uitvoering begint en in 2026 de dijk weer voldoet aan alle geldende eisen.

Waterveiligheid
Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Het bericht Voorlopige gunning dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst verscheen eerst op Salland TV.