Zes Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Olst-Wijhe

Aan zes inwoners van de gemeente Olst-Wijhe is een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en vier zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft burgemeester Ton Strien de decorandi op 24 april jl. al telefonisch op de hoogte gesteld van dit heugelijke feit. Vandaag werden de bijbehorende versierselen uitgereikt door burgemeester Ton Strien.

 

Het gaat om onderstaande inwoners:

De heer Harry Brouwer, Olst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanaf 1982 was Harry Brouwer lid van de Vrijwillige Brandweer, eerst in de gemeente Olst, na de gemeentelijke herindeling in de gemeente Olst-Wijhe. Hij is hier twintig jaar actief geweest, waarvan de laatste elf jaren als commandant. Vanaf 1995 is Harry nauw betrokken geweest bij het Centrumplan Olst, o.a. als mede-initiator en lid van de Klankbordgroep. Sinds 2012 is Harry bestuurslid van Plaatselijk Belang (PB) Olst. Naast reguliere bestuursactiviteiten is hij betrokken bij tal van andere zaken, zoals de jaarlijkse compostactie i.s.m. de ROVA en het project ‘Olst, mooier aan de IJssel’. Ook is hij, namens PB Olst, lid van de Vitaliteitscommissie van de Ondernemersvereniging Olst. Vanaf 2013 is Harry vrijwilliger bij de Stichting OlsterFeest. Onderdeel van het OlsterFeest is de IJsselrit voor oldtimers. Harry is de initiator hiervan en betrokken bij de gehele organisatie. Vanaf 2018 zet hij zich ook in voor het theater. Omdat Theater Onbeperkt, een theatergroep voor mensen met én zonder beperking, haar 10-jarig bestaan vierde is de film ‘Anders bekeken’ gemaakt. Harry was, zowel in de voorbereidingsfase alsook in de uitvoerings- en afrondingsfase, betrokken bij deze productie.

Mevrouw Mariët Kruit, Boerhaar (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mariët Kruit is vanaf 1998 vrijwilligster bij de Heilige Lebuinus parochie. Zij verricht daar onder andere schoonmaakwerkzaamheden, is aanspreekpersoon ‘rouw en trouw’, verzorgt het stencilwerk en heeft zitting in de liturgische werkgroep. Verder heeft zij overleg én afstemming met de pastores over thema’s en de inhoud van dienstboekjes voor de weekendvieringen en andere diensten. Vanaf 1998 is zij ook bestuurslid en coördinator van RK Zangkoor Caecilia Boerhaar-Wijhe. Zij onderscheidt zich doordat zij, naast het reguliere bestuurswerk, ook tal van andere zaken oppakt zoals het bezoeken van zieke koorleden, het organiseren van fietstochten en het invallen als dirigent. Sinds 2008 is Mariët actief binnen de werkgroep ‘Pelgrimeren’ van de Heilige Lebuinus parochie. Als lid van de werkgroep bereidt zij de bedevaarten naar Lourdes voor en begeleidt deze. Andere verdiensten: vanaf 1980 tot 1990 is zij, als bestuurslid, actief geweest voor het Rode Kruis. Sinds 1993 is zij als vrijwilligster betrokken bij de organisatie van het driedaagse evenement Kermis Boerhaar. En van 2000-2017 heeft Mariët zich als vrijwilligster ingezet voor buurthuis Pinokkio Boerhaar.

De heer Wilfred Vruggink, Olst (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Wilfred Vruggink zet zich, vanaf 1995, in voor de Bewonersgroep Olst, later Plaatselijk Belang (PB) Olst. Als voorzitter was hij mede-initiatiefnemer van een revitaliseringsplan voor het centrum van Olst: Centrumplan Olst. Sinds 2003 is Wilfred voorzitter van PB Olst. Naast voorzitterstaken houdt Wilfred zich ook bezig met vele andere zaken die van invloed zijn op de leefbare omgeving van Olst. PB Olst heeft, in de periode tussen 2013-2014, met Wilfred als mede-initiatiefnemer én kartrekker, het burgerinitiatief naar zich toegetrokken om de IJsseloever en de verbinding naar het centrum van Olst aantrekkelijker en veiliger te maken. Het is uitgegroeid tot het project ‘Olst, mooier aan de IJssel’. Andere verdiensten: in de periode tussen 1998 en 2007 is Wilfred lid geweest van de Provinciale Staten van Overijssel. Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij OSV’95. In de periode tussen 2008-2012 was hij actief voor Stichting Kinderboerderij ‘De Vijverhof’ in Olst. Vanaf 2013 is Wilfred, als mede-initiatiefnemer, vrijwilliger bij de Stichting OlsterFeest. In 2017 was hij medeoprichter van de plaatselijke afdeling van GroenLinks in Olst-Wijhe. En in 2017 heeft hij, namens PB Olst, zitting genomen in het ‘Kleine Slimme Groepje’ dat zich inzette voor het voortbestaan van Bökkers Mölle.

De heer Johan (Jo) Jansen, Wesepe (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanaf 1976 tot 1988 was Jo Jansen actief als kerkvoogd bij de Protestantse Gemeente Wesepe. Sinds 2000 tot op heden is Jo kantinebeheerder bij Sportclub Wesepe. Naast de inkoop, planning, financiën en bevoorrading is hij ook betrokken bij tal van andere activiteiten binnen de sportclub, zoals het organiseren van vrijwilligersavonden en ad-hoc werkzaamheden. In 2010 is Jo gestart met zijn vrijwilligerswerk voor Bridgeclub Wesepe. Hier maakt hij, als penningmeester, onderdeel uit van het bestuur. Jo is aanwezig tijdens bestuursvergaderingen, zorgt voor het innen van de contributie, zaalhuur en regelt alle financiële zaken rondom de jaarlijkse bridgedrive. Sinds 2012 is Jo bestuurslid van Stichting Zalencentrum Wesepe (Wapen van Wesepe). En vanaf 2015 vormt hij, samen met drie anderen, het college van Ouderlingen-Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wesepe. Het college draagt zorg voor de financiën en de onroerende goederen van de eigen gemeente. Jo is hier aangesteld als penningmeester en heeft een omvangrijk takenpakket.

Mevrouw Grietje Begeman, Olst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Grietje Begeman’s vrijwilligersverdiensten zijn opgetekend vanaf 1990. Zij was toen vrijwilligster bij de Jenaplanschool ‘De Klimboom’ in Olst. Vanaf 1994 was Grietje, als bestuurslid, actief bij Basketbalvereniging ‘De Olstars’ in Olst. Hier verzorgde zij o.a. de ledenadministratie. Tussen 2007 en 2013 was Grietje vrijwilligster bij Tennisvereniging ‘Ter Spille’ in Olst. Zij was o.a. lid van de PR-commissie en de Toernooicommissie.
Vanaf 2008 was Grietje tien jaar vrijwilligster bij de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen Olst-Deventer. Hier initieerde en organiseerde zij o.a. de politieke avonden. Sinds 2012 is Grietje bestuurslid van Plaatselijk Belang Olst. Naast bestuurswerkzaamheden is zij ook nauw betrokken bij het project ‘Olst, mooier aan de IJssel’. Zij neemt, samen met de voorzitter van PB Olst, deel aan tal van overleggen, schrijft projectplannen en is betrokken bij het aanvragen van subsidies. Vanaf 2018 zet Grietje zich, namens PB Olst, ook in voor het project ‘IJsseldijk Zwolle-Olst’ (onderdeel van het landelijk Hoog Water BeschermingsProgramma). Andere verdiensten: Grietje was één van de initiatiefnemers van het OlsterFeest én is nog altijd vrijwilligster. En in 2017 was zij, namens PB Olst, betrokken bij het behoud van Bökkers Mölle.

Mevrouw Irma van der Zee, Wijhe (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Sinds 1964 is Irma van der Zee vrijwillig actief voor het Kerkgenootschap Leger des Heils. Zij is hier, in vele verschillende functies, actief (geweest) o.a. als eindverantwoordelijke voor het jeugdwerk. Vanaf 2017 zet Irma zich in voor ‘Kerken met Stip’. Sinds 1968 is Irma betrokken bij de zorg rondom (ex)-gedetineerden. Eerst als vrijwilligster in o.a. het Huis van Bewaring in Zwolle. Dit zette zij voort binnen de PI in Zwolle. Naast bezoekwerk, coördineren en coachen van vrijwilligers, organiseren van en voorgaan in kerkdiensten was zij ook betrokken bij de oprichting van de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG). Ook voor de Stichting Leger des Heils (W&G) is zij actief, met provinciale en landelijke verdiensten. Zij was o.a. lid van de commissie Ethische en Maatschappelijke vragen. Irma is ook vertrouwenspersoon van de werkeenheid Stichting Leger des Heils W&G Overijssel en landelijk coördinator vertrouwenspersoon bij de Stichting Leger des Heils W&G. Irma heeft ook landelijke verdiensten, als envoy (‘gezant’). Al vanaf 2003 gaat zij voor in diensten van het Leger des Heils en andere kerkgenootschappen. Irma was, gedurende twaalf jaar, ook nog als eindverantwoordelijke betrokken bij het organiseren van sociale vakanties. Andere verdiensten: vrijwilligster bij de Christelijke basisschool Matzer in Wijhe, bij Stichting Vluchtelingenwerk en bij Stichting Muziekonderwijs Wijhe.

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met gemeente Olst-Wijhe, team Communicatie en Ondersteuning, Monique Plantinga, telefoonnummer 0570 – 568166.

Op de foto v.l.n.r. Harry Brouwer en echtgenote (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Jo Jansen en echtgenote (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Wilfred Vruggink en echtgenote (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), burgemeester Ton Strien, Irma van der Zee en echtgenoot (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), Grietje Begeman en echtgenoot (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Mariët Kruit en echtgenoot (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

 

Olst-Wijhe, 3 juli 2020