november, 2018

Volgorde per maand

 

Nieuw Landgoed Hemelzicht aan de Ikkinksweg

Tussen Deventer-Oost en Bathmen, aan de Ikkinksweg, verandert het jachtdomein Hemelzicht in een landgoed. De eigenaar van het terrein van bijna 40 hectare verandert landbouwgrond deels in natuur en bouwt hier een landhuis. Het grootste gedeelte van het landgoed wordt opengesteld voor publiek.
Op circa 13 hectare van het terrein wordt nieuwe natuur ontwikkeld. Het landgoed wordt voor 90% opengesteld voor publiek. Voor dat publiek worden enkele parkeerplaatsen aangelegd aan de Marsweg. Het landgoed wordt goed bereikbaar en toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Hemelzicht wordt nu vrijgegeven voor inspraak. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. De afgelopen jaren is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij in het voorjaar van 2017 gesproken is met omwonenden, die positief hebben gereageerd. De provincie is positief over de ontwikkeling. Het plan is ontwikkeld in het kader van de provinciale Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De KGO maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen in de groene omgeving toe te staan als daar onder meer een landschappelijke tegenprestatie tegenover staat.

Grote Kerkhof Deventer autovrij per 2 januari 2019

Het college heeft het besluit genomen dat het Grote Kerkhof per 2 januari 2019 autovrij wordt. Dit was afgesproken in het Collegeakkoord ‘Met lef en liefde voor Deventer’. Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage en staat open voor bezwaar en beroep.

Carlo Verhaar (GroenLinks) en verantwoordelijke wethouder voor de binnenstad zegt: “Met het verdwijnen van de parkeerplaatsen wordt het Grote Kerkhof weer een echt plein. Een plek waar je rustig kunt wandelen, genieten van de prachtige omliggende gebouwen en waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dat is even wennen voor de mensen die nu op het Grote Kerkhof parkeren, maar het draagt bij aan een aantrekkelijkere binnenstad.”  In de afgelopen periode zijn alle direct belanghebbenden, zoals de bewonersvereniging Polstraat e.o., de Lebuinuskerk, Sociëteit de Hereeniging, SDBM en de horeca aan het plein, geïnformeerd over de plannen. Het Grote Kerkhof wordt vooralsnog afgezet met paaltjes. Dit vooruitlopend op een herinrichting van het plein in samenhang met Nieuwe Markt en Stromarkt. Vergunninghouders, bewoners en bezoekers van de binnenstad worden onder meer met brieven en verkeersborden op de hoogte gesteld van de wijziging.

Verdere optimalisatie succesvol parkeerbeleid in Raalte

Begin 2018 is het parkeren in het centrum van Raalte onder de loep genomen. Dit naar aanleiding van de afschaffing van het betaald parkeren. De conclusie is dat het parkeren over het algemeen goed en naar tevredenheid verloopt. Wel is er ruimte voor optimalisatie.  Inwoners, ondernemers en bezoekers. Allemaal parkeren ze in het centrum van Raalte. Uit een eerder dit jaar uitgevoerde evaluatie bleek al dat zowel bewoners, bezoekers als ondernemers het nieuwe parkeerbeleid in overgrote meerderheid als zeer positief ervaren. Wel heeft dit geleid tot een stijging van het gebruik van de parkeerplaatsen. Om ervoor te zorgen dat de parkeermogelijkheden in het centrum nog beter aansluiten op de verschillende wensen gaat de gemeente Raalte aan de slag met een aantal concrete verbeteringen.

Het gebruik van de parkeergarage stimuleren
De parkeergarage wordt nog onvoldoende gebruikt, terwijl een betere benutting van de garage kan leiden tot een verlichting van de parkeerdruk op omliggende parkeerterreinen. Er komen daarom meer en betere wegwijzers naar de parkeergarage, zodat bezoekers de parkeergarage beter weten te vinden. Daarnaast gaat de parkeergarage langer open. Ook wordt de parkeergarage op de koopzondagen opengesteld. Tot slot kunnen ontheffingshouders straks ook in de parkeergarage parkeren.

Indeling van de parkeerschijfzones en vrij parkeren aanpassen
Door een aantal wijzigingen aan te brengen in de parkeerschijfzones, wordt het gebruik van de diverse parkeerplaatsen beter verdeeld. Zo wordt van de Klompenmakershof ‘vrij parkeren’ gemaakt en op de Domineeskamp wordt het aantal parkeerplaatsen ‘vrij parkeren’ vergroot en het aantal parkeerplaatsen met een maximale verblijfsduur verkleind. Dit is op de Domineeskamp mogelijk door het verwijderen van de palenrij die beide delen nu scheidt te verwijderen. Daarnaast bestaat het maatregelenpakket uit andere, kleinere aanpassingen om de parkeersituatie in het centrum verder te optimaliseren.

Gemeente aan de slag met parkeerproblematiek stations Heino en Raalte

Het aantal treinreizigers is het laatste jaar fors toegenomen. Een mooie ontwikkeling! Het nadelige effect is echter dat er een tekort aan autoparkeerplaatsen is ontstaan op de stations in Heino en Raalte. Dit blijkt ook uit diverse reacties van aanwonenden en reizigers. De gemeente Raalte heeft dit opgepakt en heeft al een oriënterend parkeeronderzoek uitgevoerd. De ruimtelijke mogelijkheden voor parkeeruitbreiding blijken beperkt, snelle eenvoudige maatregelen zijn lastig te realiseren, er zijn veel betrokkenen en verschillende grondeigenaren.
De vervolgstappen
De gemeente moedigt het reizen met de trein aan en daar horen ook voorzieningen bij. Daarom neemt zij het initiatief om een proces op te starten dat moet leiden tot inzicht in:
• het benodigde aantal parkeerplaatsen bij beide stations.
• mogelijke locaties voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, inclusief de kosten en mogelijke realiseerbaarheid hiervan.

Omdat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voert de gemeente overleg met de NS, Keolis, provincie Overijssel en Prorail. Het is de bedoeling dat dit proces in het voorjaar van 2019 is doorlopen. De omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de keuzes voor de mogelijke locaties. .
Aan het eind van het proces is duidelijk welke oplossingen realiseerbaar zijn en wat de bijbehorende kosten zijn. Ook moet dan duidelijk zijn of er voor de kosten gemeenschappelijke financiering mogelijk is. Op basis daarvan weegt het college in de besluitvorming af welke mogelijkheden er op korte termijn zijn om extra parkeerruimte te realiseren.

Informatieavond over uitgifte nieuwe kavels in Lierderholthuis

Lierderholthuis groeit. Met de bouw van de laatste woningen aan Molenerven en Lierderbroek zijn alle beschikbare kavels in Lierderholthuis in gebruik genomen. Reden genoeg om voorbereidingen te treffen voor de uitgifte van nieuwe kavels. De gemeente neemt de bewoners van Lierderholthuis en geïnteresseerden in een woning in deze kern graag mee in haar plannen. Dit gebeurt tijdens een speciale informatieavond op 12 december 2018, om 20.00 uur in het dorpshuis in Lierderholthuis. Tijdens deze avond presenteert de gemeente haar ideeën over de ligging en grootte van de acht tot tien nieuwe kavels. Ook wordt een beeld gegeven van de openbare ruimte eromheen, waaronder het groen, de trottoirs en de parkeerplaatsen. En verder komen de wijziging van het bestemmingsplan, de werkzaamheden die nodig zijn om de kavels geschikt te maken voor woningen en de bijbehorende planning aan bod.