februari, 2019

Volgorde per maand

 

Maarten Kuiper is benoemd tot directeur van Sportbedrijf Deventer

Maarten Kuiper is benoemd tot directeur van Sportbedrijf Deventer. De Deventenaar verruilt per 1 maart 2019 zijn commerciële directeursfunctie bij de Rabobank, voor het maatschappelijke Sportbedrijf Deventer.

DEVENTER – De vier maanden durende selectieprocedure is afgerond, met als uitkomst een nieuwe directeur voor Sportbedrijf Deventer. “De zorgvuldige selectieprocedure door de Raad van Commissarissen, de vertrouwenscommissie met vertegenwoordiging van de ondernemingsraad en het directieteam van het Sportbedrijf, alsook de aandeelhouder heeft geleid tot een unanieme voordracht van Maarten Kuiper,” aldus Haico Meijerink, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Deventer. “Wij kijken dan ook uit naar de samenwerking en wensen Maarten veel succes toe”.

Het bericht Maarten Kuiper is benoemd tot directeur van Sportbedrijf Deventer verscheen eerst op Salland TV.

Provincie Overijssel ondersteunt jonge ondernemers bij overname familiebedrijf

Neemt u als jonge Overijsselse ondernemer binnenkort het familiebedrijf over of heeft u dat recent gedaan en wilt u investeren in uw onderneming? Dan is de investeringspremie Jonge Bedrijfsopvolgers interessant voor u. Met deze regeling geeft Provincie Overijssel jonge ondernemers een steun in de rug.

Bedrijfsopvolgers, jonger dan 41 jaar, die minder dan twee jaar geleden (gedeeltelijk) het familiebedrijf hebben overgenomen van een familielid komen in aanmerking voor deze investeringspremie. Per aanvrager is een bedrag van maximaal 20.000 euro beschikbaar. De regeling loopt tot eind 2019.

Aanvragen
Voordat de premie kan worden aangevraagd, gaat de ondernemer in gesprek met een medewerker van Provincie Overijssel. In dit gesprek nemen we de aanvraag door en bespreken de medewerker en ondernemer of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Hierdoor kan de ondernemer de aanvraag beter invullen en kan Provincie Overijssel de aanvraag sneller behandelen.
Inmiddels hebben al 16 Overijsselse ondernemers gebruik gemaakt van de regeling.

Hollands Venetië
Ricardo Veenstra kwam in 2018 bij zijn ouders Anne en Henriëtte Veenstra in de VOF van hun restaurant Hollands Venetië in Giethoorn. De investeringspremie Jonge Bedrijfsopvolgers gaf hem de ruimte veranderingen door te voeren. “Ricardo heeft het kassasysteem geautomatiseerd. Ook hebben we kunnen investeren in een moderne uitstraling van het restaurant met een nieuwe vloer, nieuwe tafels en een nieuwe ontvangstbalie”, vertelt vader Anne. “De jeugd heeft toch altijd nieuwe ideeën. De premie geeft de nieuwe generatie de ruimte om die ideeën uit te voeren. Dat is goed voor je onderneming; zo blijf je ontwikkelen. En het geeft de nieuwe generatie een goede start.”

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Overijssel kent een rijke traditie van familiebedrijven. Als provincie ondersteunen we deze ondernemers graag bij de overstap naar de volgende generatie. Zo investeren we in de continuïteit van deze ondernemingen en daarmee in een krachtige Overijsselse economie.”

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de regeling voor jonge bedrijfsopvolgers? Kijk voor meer informatie op http://www.overijssel.nl/bedrijfsopvolgers .

Het bericht Provincie Overijssel ondersteunt jonge ondernemers bij overname familiebedrijf verscheen eerst op Salland TV.

Natura 2000 Sallandse Heuvelrug: Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld

In het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Daarnaast wordt het aangrenzende gebied de Zunasche Heide hersteld en weer in verbinding gebracht met de Sallandse Heuvelrug. Provinciale Staten hebben op 27 februari 2019 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Sallandse Heuvelrug vastgesteld. Het PIP voor de Sallandse Heuvelrug ligt inclusief bijlagen ter inzage van 26 maart tot en met 6 mei 2019.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Milieueffectrapportage
Daarnaast is voor de Sallandse Heuvelrug een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart nog voor er een besluit wordt genomen over de uitvoering van de plannen en de maatregelen. De Commissie m.e.r. heeft tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-PIP geconcludeerd dat het plan-MER voldoende informatie bevat voor besluitvorming op het PIP. Het MER is gelijktijdig met het PIP vastgesteld en ligt in dezelfde periode ter inzage.

Natuurherstel
De herstelmaatregelen voor het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug richten zich op het herstel van de heide en de plant- en diersoorten die daarbij horen. De unieke natuur op de Sallandse Heuvelrug staat namelijk onder druk. Door de uitstoot van stikstof via wegverkeer, industrie en landbouw daalt de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. De bodem is zo droog en zuur dat planten en dieren moeite hebben om te overleven. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Natuurgebieden zijn versnipperd en natuurlijke verbindingen naar andere gebieden ontbreken. Soorten als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het moeilijk. In het gebied worden verschillende stukken bos omgevormd om ruimte te maken voor heide en verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden delen van het gebied extra gemaaid of begraasd. Zo ontstaat een landschap dat verbinding maakt tussen heide en omliggend cultuurland en geschikt is als insectenrijk foerageergebied voor veel diersoorten. Door ook de kwaliteit van de aangrenzende Zunasche Heide te herstellen en de oorspronkelijke verbinding met de Sallandse Heuvelrug terug te brengen, vergroten we het leefgebied.

Waar inzien?
Het PIP Sallandse Heuvelrug ligt samen met het MER ter inzage van 26 maart tot en met 6 mei 2019. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipSallHeuvelrug-va01. Tevens is het PIP als inkijkexemplaar beschikbaar op:
– Het gemeentehuis van Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA NIJVERDAL
– Het gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD RIJSSEN
– Het gemeentehuis van Wierden, Pouliestraat 3, 7642 EB WIERDEN
– Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Indienen beroep PIP
In de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het
ontwerp-PIP of als redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan een ieder beroep instellen.
Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Sallandse Heuvelrug’ aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het vervolg
De werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Hierdoor belooft het een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst te worden met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie. De komende tijd gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen met de provincie Overijssel verder met de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen. Kijk voor meer informatie op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.

Inloopbijeenkomst
Op 27 maart 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de uitvoering van de maatregelen in de Zunasche Heide voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst is ook informatie beschikbaar over het PIP (16.00 – 20.00 uur, locatie Buurthuus ’t Hexel, Hexelerweg 32 in NIJVERDAL).

Het bericht Natura 2000 Sallandse Heuvelrug: Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld verscheen eerst op Salland TV.

Vijf kernen Olst-Wijhe op weg naar aardgasvrij

Herxen, Middel, Marle, Welsum en Wesepe hebben de ambitie om in 2030 aardgasvrij te zijn. Om dit doel te realiseren, krijgen de kernen subsidie van de gemeente Olst-Wijhe en van de provincie Overijssel. De provincie vervijfvoudigde het bedrag per kern waardoor er in totaal
€ 125.000,- beschikbaar is. Dankzij deze subsidies krijgen de kernen een jaar lang hulp van Rudi Theunissen en Daniël Vossebeld van Eurus, een bedrijf dat gemeenten en haar inwoners helpt bij de energietransitie. Rudi en Daniël zijn procesbegeleiders met veel ervaring met participatietrajecten.

Wethouder Marcel Blind: “Een aantal van deze kernen was vanuit duurzaamheidswerkgroepen of plaatselijke belangen al langer bezig met het thema duurzaamheid vanuit onze Routekaart Energieneutrale kernen. De subsidie van de provincie geeft een extra impuls waarbij dus niet alleen meer wordt gewerkt om energieneutraal te worden, maar ook aardgasvrij. Het vraagt lef om hiermee aan de slag te gaan. Wij waarderen het dat de werkgroepen tijd en energie willen steken in het bewust maken van buurtgenoten van het belang hiervan en dat zij hen stimuleren om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat zij met de hulp van Rudi en Daniël flinke stappen gaan zetten het komende jaar.”

Rudi en Daniël zijn er van overtuigd dat ze met deze kernen tot een mooi plan komen: “Samen met bewoners gaan we de route naar aardgasvrije kernen bewandelen. De energie die de bewoners van de kernen verzamelen om vanuit hun eigen kern een bijdrage te leveren, nemen we zeer serieus en ondersteunen we van harte. Met respect voor de samenwerking helpen we elkaar naar een toekomstbestendig Olst-Wijhe.”

Met elkaar onderweg

Het thema duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Olst-Wijhe. Op verschillende vlakken is zij ambitieus aan het werk. De ambitie voor Herxen, Middel, Marle, Welsum en Wesepe is om in 2030 aardgasvrij én energieneutraal te zijn. Waar dat kan, trekken de kernen samen op. Zo kunnen zij van elkaar leren en hoeft niet elke kern zelf het wiel uit te vinden. Over een jaar ligt er voor elke kern een breed gedragen uitvoeringsplan waarmee zij actief aan de slag kunnen op weg naar een energieneutrale, aardgasvrije kern. De andere zeven kernen kunnen op een later moment deze stap zetten en daarbij dezelfde subsidie krijgen.

Het bericht Vijf kernen Olst-Wijhe op weg naar aardgasvrij verscheen eerst op Salland TV.

Statenfractie ChristenUnie op werkbezoek in Raalte

De Statenfractie van de ChristenUnie is vrijdag, 1 maart op werkbezoek in Raalte. De statenleden willen graag geïnformeerd worden over de kracht van de regionale economie in Raalte. Ze spreken onder meer met wethouder Melenhorst en bezoeken Veenhuis Machines B.V. Ook wordt een bezoek gebracht aan The Green East om de ontwikkelingen in de agro en foodsector te ontdekken. ‘Een werkbezoek in Raalte in op zijn plaats’, aldus fractievoorzitter Jan Westert. “Raalte ligt centraal in onze provincie. Het is een bijzonder knooppunt in de regionale infrastructuur met de N35 en de N348. Bovendien is het een boeiende gemeente qua economische activiteit. Het is goed om daar een beter beeld van te krijgen.”

Het bericht Statenfractie ChristenUnie op werkbezoek in Raalte verscheen eerst op Salland TV.