Politiek

Volgorde op categorie

Auto Added by WPeMatico

 

Het energieplan voor Deventer, is dat een wijs besluit?

Weten wij waarover wij moeten besluiten bij het energieplan Deventer?
Als gemeenteraad van Deventer wordt ons gevraagd te besluiten over een plan wat een enorme impact op onze directe leefomgeving gaat hebben. Je moet echt zeker weten waar het over gaat. En hebben wij wel de benodigde kennis in huis omdat zonder twijfel te beslissen.
Weten wij voldoende van de opgave?
Zijn wij ons echt bewust van de impact van dit mogelijke besluit?
Dus niet alleen weten wat er opgewekt kan worden met zon en wind. Zijn de gevolgen voor de leefomgeving, voor de burger, de bio diversiteit en milieu-impact van straks, na max 15 a 20 jaar af te danken zonnepanelen en windmolenwieken ook duidelijk?
Belangrijk is de vraag of wij met dit besluit het beste voor onze inwoners doen.
Draagt dit plan bij aan oplossing voor de ruim 41000 huishoudens van Deventer?
De fractie van Deventer Belang is van mening dat zij op geen enkele vraag hierboven een ander antwoord dan NEE kan geven.
Onze fractie heeft het afgelopen jaar veel gesproken met specialisten over de nergietransitie. Met hen hebben wij bijna 70 technische en inhoudelijke vragen gesteld aan het college over het voorliggende plan. De beantwoording gaf ons de bevestiging van het college zelf dat:
De doelstelling Deventer energieneutraal 2030 onmogelijk is.
Dat de gevolgen en de impact niet volledig duidelijk zijn.
Het huidige plan niets meer is dan een korte termijn oplossing die de risico’s ernstig vergroot en de onzekerheid van stroomuitval zal laten toenemen.
Innovatie en andere oplossingen niet meewegen. Juist daar moet je op inzetten.
Er grote twijfel is over de aangeleverde cijfers die de grondslag zijn voor de gecalculeerde behoefte.
Dat maakt dit plan en zijn uitvoering op zijn minst discutabel. En zeker niet gereed voor besluitvorming.
-Wat moet er wel gebeuren?
-Of wat mist het plan?
Als je uitgaat van de behoefte voor de Deventer burger dan moet je daar ook de focus leggen.
Hoe kan je de Deventer inwoner of concreter hoe kun je huishoudens helpen mee te werken aan de transitie. Immers energie die niet gebruikt wordt hoef je niet op te wekken. Dus moet je vol inzetten op een verbeterslag van de Deventer woningvoorraad. Niet de nieuw te bouwen woningen, die gaan wel voldoen aan de laatste eisen van energiebelasting of beter worden energiezuinig gebouwd.
Het is de bestaande voorraad huizen waar wij oplossingen voor moeten leveren. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt immers dat een bedrag van €50.000 tot €100.000 per aan te passen woning realistisch is. Dat in combinatie met een vergrijzende bevolking is dus de echte opgave, hoe kunnen wij zorgen wegnemen of faciliteren als lokale overheid dat juist hier de transitie plaats gaat vinden?
De Deventer energiebehoefte is grofweg te verdelen in twee opgaves. Enerzijds de huishoudens en anderzijds de industrie. Voor die laatste opgave is er een bestaand wettelijk kader om te handhaven. Daarvoor heeft de raad al eerder een motie van Deventer Belang unaniem aangenomen om adviserend te gaan handhaven. Een wijze van werken die bewezen heeft enorme besparingen mogelijk te maken, in de grootte van 5 tot 6 windmolens.
https://www.odbn.nl/nieuws/6085-effect-energietoezicht-gemeente-den-bosch-gecheckt-door-nrc
Het goed te keuren energieplan moet eerst een herijking van de cijfers krijgen. De geschetste behoefte werd eerder ook al door cijfers van Natuur en milieu Overijssel onwaarschijnlijk geacht. Een bericht van het Energiefonds Overijssel over een gezamenlijk project in combinatie met de Provincie Overijssel geeft wederom een berekening die de Deventer opwek behoefte discutabel maakt.
https://www.energiefondsoverijssel.nl/k/n107/news/view/1254/586/zwolle-krijgt-grootste-drijvende-zonnepark-van-europa.html
De eenvoudige berekening op basis van bovenstaande laat zien dat 20 hectare de behoefte dekken van 8000 huishoudens. Omgerekend zou je dan voor Deventer met 100 hectare 40.000 huishoudens kunnen voorzien. Verdubbel dat met de behoefte van de industrie, dan zou Deventer met 200 hectare de bestaande energievoorziening kunnen organiseren.
En om klaar te zijn voor de toekomst, waarbij je uit moet gaan de vermindering van het gasverbruik zou er een grotere stroom behoefte kunnen zijn. Zelfs bij een verdubbeling komen wij nog niet op 50% realisatie van hetgeen het huidige energie plan van uitgaat..
Deventer Belang roept het college dan ook op:
Maak een nieuwe realistische herberekening van de Deventer behoefte. Laat dit zien in een uitgewerkt overzicht waarin ook de cijfers van het Energiefonds project Zwolle en die van het zonnepark Winterwijk ter grootte van 78 hectare zijn gewogen.
Laat de berekening zien en de mogelijkheden in combinatie met de mogelijke besparingen vanuit de adviserende handhaving.
De focus van het nieuwe plan vooral te richten op het helpen van de burger. Zodat die het maximale kan realiseren binnen zijn mogelijkheden.
Een duidelijk inzicht te geven van mogelijke en werkbare innovaties voor Deventer.
Duidelijke communicatie van de gemeente Deventer middels eens tijdspad een doorkijk laten zien naar 2050. Het doel 2030 is immers om meerdere redenen, zoals het ontbreken van de benodigde infrastructuur, niet haalbaar. Het blijven herhalen van een onrealistisch doel zorgt eerder voor een ‘laat maar houding’ met het gevolg van niets doen en stilstand. Je wil juist mensen helpen en motiveren.
Als dan de herberekening van behoefte duidelijk is moet de focus liggen op de opwek aan te brengen in of op de bestaande ruimte. Waarbij daken altijd de voorkeur zouden moeten hebben.
 
Het bericht Het energieplan voor Deventer, is dat een wijs besluit? verscheen eerst op Salland TV.

GroenLinks wil een veilige N35

GroenLinks Overijssel vindt dat de provincie zo snel als mogelijk de gevaarlijke oversteken in de N35 moet aanpakken. Het eerste ongeluk op de provinciale weg N35 bij Haarle is dit jaar ook al weer gebeurd. Gelukkig viel de ernst van de verwondingen bij de twee slachtoffers mee. Het zal dit jaar op de N35 niet bij dit ene ongeluk blijven en daarom wil GroenLinks een spoedige aanpak van de gevaarlijke kruisingen.
Zoals bekend is de opwaardering van de N35 voorlopig uitgesteld in verband met PFAS- en de stikstofproblematiek. Hoe lang dit uitstel zal zijn is vooralsnog onbekend, zodat ook de bedachte oplossingen voor de gevaarlijke kruisingen voorlopig niet zullen worden gerealiseerd. Juist dat laatste vindt GroenLinks Overijssel erg jammer, want misschien zou er tijdens de periode van ‘wachten op een oplossing’ juist werk kunnen worden gemaakt van de aanpak van de gevaarlijke kruisingen.
Rijk biedt extra geld
In december 2019 kwam het kabinet Rutte met het nieuws naar buiten dat ze een half miljard euro beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op gevaarlijke wegen en fietspaden. Het is wel zo dat gemeentes en provincies daar een gelijk bedrag als het Rijk voor beschikbaar stellen. Statenlid Kees Slingerland daarover: ‘wij, als GroenLinks, zouden graag willen dat Overijssel deze handschoen oppakt en probeert gevaarlijke situaties juist nu te gaan oplossen. Wie weet gaat het nog wel een jaar of langer duren voordat de volledige N35-plannen, al of niet in gewijzigde vorm, kunnen worden opgepakt. Ons lijkt het verstandig en recht doen aan de belangen van de inwoners van Mariënheem en Haarle om, via tijdelijke of vaste oplossingen, maatregelen te nemen voor de gevaarlijkste kruisingen. Juist nu de Rijksoverheid extra geld beschikbaar stelt, moeten we proberen die ‘veiligheids-handschoen’ op gaan pakken’.
Het bericht GroenLinks wil een veilige N35 verscheen eerst op Salland TV.

Zorgen over voormalig AKZO terrein

De Overijsselse PvdA-fractie maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van het oude Akzo-terrein in Deventer. De gemeente Deventer en provincie Overijssel hebben miljoenen gereserveerd voor de herontwikkeling van het terrein tot innovatiecentrum S/park. Dat moet resulteren in 300 kennisintensieve banen en 50 extra gebruikers, naast de 315 medewerkers van Nouryon (het voormalige AkzoNobel). Maar de banenmotor komt tot nu toe niet van de grond.
“In berichten van de gemeente Deventer en de media lees ik dat er vrijwel geen werkgelegenheid is bijgekomen en dat Nouryon mogelijk overweegt om de stekker eruit te trekken,” zegt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Dat zou een enorme klap zijn voor de ruim 300 medewerkers, voor de werkgelegenheid in Deventer en voor de ontwikkeling van het innovatiecentrum. Ik wil snel duidelijkheid over de toekomst van het project.”
Overijssel heeft 1,1 miljoen euro gereserveerd om het innovatiecentrum S/park van de grond te krijgen. “Ergens dit jaar moet de provincie een klap geven op of we dat geld gaan uitgeven of niet,” zegt Nooter. “Ik vind eigenlijk dat we vóór dat moment definitieve duidelijkheid moeten hebben over de voortgang van de plannen en het commitment van Nouryon. S/park is belangrijk voor de werkgelegenheid in Deventer. De provincie wil investeren in een werklocatie met kansen voor hoogwaardige arbeidsplaatsen. Wij willen ons daarvoor hardmaken en roepen alle partners op om de afspraken tot een succes te maken.”
Het bericht Zorgen over voormalig AKZO terrein verscheen eerst op Salland TV.

Politiek komt er niet uit in aanstelling nieuwe wethouder voor gemeente Olst-Wijhe

De raad van de gemeente Olst-Wijhe staat voor een belangrijke beslissing. Blijft het raadsakkoord behouden voor de Sallandse gemeente? Het eerste verzoeningsgesprek met alle fracties is achter de rug, maar een oplossing is nog ver te zoeken. Alle politieke partijen in de gemeente houden de kaken op elkaar sinds er crisis is ontstaan over de aanstelling van een nieuwe wethouder. De gemeente Olst-Wijhe heeft een nieuwe wethouder nodig die wethouder Anton Bosch per 1 februari opvolgt.  De grootste partijen in de gemeenteraad de VVD, CDA en GemeenteBelangen hebben hun kandidaat naar voren geschoven, dat is Hans Olthof, de fractievoorzitter van de VVD .
Het bericht Politiek komt er niet uit in aanstelling nieuwe wethouder voor gemeente Olst-Wijhe verscheen eerst op Salland TV.

Kandidaat-wethouder Olst-Wijhe bekend

De VVD Olst-Wijhe heeft fractievoorzitter Hans Olthof voorgedragen als kandidaat-wethouder om wethouder Bosch op te volgen, die per 1 februari 2020 stopt. De fracties van Gemeentebelangen (GB) en het CDA ondersteunen deze voordracht.

Zelfde portefeuille
Het is de bedoeling dat Hans Olthof (50) dezelfde portefeuille gaat behartigen als vertrekkend wethouder Bosch. Het gaat hierbij onder meer om de onderwerpen financiën, economische zaken, vrijetijdseconomie, sport en cultuur en vitale voorzieningen. Net als Bosch zal Olthof het wethouderschap in Olst-Wijhe parttime (0,7 fte) vervullen. Olthof heeft als raadslid bijna zes jaar ervaring opgedaan binnen het financiële en economische domein van de gemeente. Daarnaast is hij voorzitter geweest van de VVV Olst en is hij oud-lid van de Raad van Toezicht van het Sallands Bureau voor Toerisme (het huidige Salland Marketing). Zijn bekendheid met de portefeuilleonderdelen, de gemeente, het college en de organisatie maken hem volgens GB, CDA en VVD geschikt als kandidaat-wethouder. Hans Olthof is geboren in Wijhe en woont nu samen met vrouw en drie kinderen in Olst.

Spoedige invulling
De gemeente Olst-Wijhe staat de komende jaren voor veel (financiële) uitdagingen. Om de continuïteit van het dagelijks bestuur van de gemeente te waarborgen, is hoge prioriteit gegeven aan een spoedige invulling van de wethoudersvacature. Deze vacature ontstond nadat wethouder Bosch in november zijn vertrek aankondigde wegens persoonlijke redenen.
De drie fracties hopen dat de nieuwe wethouder in de raadsvergadering van 3 februari benoemd en geïnstalleerd kan worden

Het bericht Kandidaat-wethouder Olst-Wijhe bekend verscheen eerst op Salland TV.