Gemeenteraad stelt commissie heroverweging in

Tijdens de raadsvergadering van 18 januari jl. heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe een commissie heroverweging ingesteld. Dit is een commissie vanuit de raad die het proces van heroverweging, dat de gemeente heeft ingezet, gaat begeleiden.

De gemeenteraad moet in juni 2021 de eindrapportage heroverweging vaststellen ten behoeve van de behandeling van de kadernota 2022-2025, een nota waarmee de raad de kaders voor de begroting meegeeft die later in het jaar aan de orde komt. Om zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en budgetrechtelijke taken in dit intensieve proces adequaat te kunnen vervullen, is het van belang dat de gemeenteraad vanaf het begin van het proces van heroverweging nauw betrokken is. Het instellen van een commissie vanuit de raad met een duidelijke taakomschrijving, werkwijze en samenstelling borgt dit. De commissie wordt opgeheven als de eindrapportage heroverweging klaar is en in juni naar de gemeenteraad gaat

De heroverweging is nodig om de uitgaven van de gemeente voor de langere termijn te kunnen afstemmen op de inkomsten. Het tegen het licht houden dus van het financiële huishoudboekje van de gemeente. Voor 2022 moet de gemeente 750.000 euro aan ruimte creëren, voor de jaren daarna structureel 1,5 miljoen euro. De stip op de horizon is dat met ingang van de raadsperiode in 2022 de nieuwe raad met een financieel gezonde basis aan de slag kan.

In de eerste drie maanden van dit jaar worden de mogelijke bezuinigingsopties in beeld gebracht.. Begin april legt het college de zogenaamde heroverwegingsvoorstellen oriënterend voor aan de gemeenteraad. Het college richt zich hierbij op een totaalbedrag van 2 miljoen euro. Dat is meer dan de benodigde 1,5 miljoen. Deze extra budgettaire ruimte biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om zijn eigen afwegingen te maken. De raad zal hiervoor na 1 april met maatschappelijke organisaties en inwoners in gesprek gaan. De precieze aanpak daarvoor wordt nog uitgewerkt. De uiteindelijke besluiten worden genomen bij de behandeling van de kadernota medio 2021.

De commissie Heroverweging bestaat uit de raadsleden Frank Schumacher (Gemeentebelangen Olst-Wijhe), Sander Klos (CDA), Stefan Groote Schaarsberg (VVD), Martijn Jumelet (PvdA), Ferdi Hummelink (GroenLinks) en Rimmert Brandsma (D66).

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl