Waterschap en Salland Zoemt slaan handen ineen voor behoud en herstel biodiversiteit Raalte

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hecht veel waarde aan het behoud en herstel van biodiversiteit. Daarom start het waterschap deze zomer samen met stichting Salland Zoemt een pilot om de natuur en de biodiversiteit in de bestaande elementen van het waterschap (zoals watergangen, bergingen en natuurvriendelijke oevers) een boost te geven. Daarbij kijken de organisaties naar de huidige situatie en wat er beter kan om de natuur langs watergangen te versterken.

Nulmeting pakt positief uit Plantendeskundige Leonieke Kruit voerde in opdracht van Salland Zoemt een nulmeting uit en bracht de huidige situatie in kaart. Dat deed ze in de waterberging achter ’t Natuurlijk Huus in de Raarhoek in Raalte. Leonieke Kruit heeft de begroeiing samen met Jan Overesch van Salland Zoemt en Jan Hendriks van IVN Raalte bekeken en concludeerde dat de natuur het daar goed doet. Vermoedelijk is dat te danken aan de afgraving die gedaan is om een bekken te creëren voor de opvang van veel water. De originele vegetatie kan zich hierdoor in combinatie met het huidige maaibeheer herstellen. De Sallandse vlinderfotograaf Emilio Metting voerde ook een nulmeting uit. Hij trof daarbij een aantal interessante vlindersoorten, zoals Zwartsprietdikkopjes.

Kruiden

De uitkomsten van de eerste gesprekken die beide instanties met elkaar hebben gehad, sluiten aan bij de uitkomsten van de nulmeting. Er werden diverse kruiden aangetroffen waaronder de ratelaar. Deze ‘half-parasiteert’ op grassen, waardoor de ratelaar het wint van het gras en deze laatste niet kan overwoekeren. Daarnaast liet de nulmeting zien dat bepaalde kruiden, zoals Dotterbloemen en de Moeraswespenorchis, juist kunnen groeien vanwege de aanvoer van kwelwater. Dit water stroomt onder de grond en sleept allerlei mineralen mee waardoor het de bodem op een andere manier vruchtbaar maakt.

Vervolg pilot Hoe de pilot van WDODelta en Salland Zoemt er precies uit gaat zien, wordt werkende weg bepaald. Het waterschap houdt tijdens het onderhoud aan de watergangen nauw contact met Salland Zoemt om samen te onderzoeken of het ook anders kan. Denk daarbij aan minder of later maaien, extra begroeiing en communicatie richting de omgeving.

Insectensnelweg

De watergangen en retentiegebieden van WDODelta vormen een prachtige ‘snelweg’ zoals Salland Zoemt het noemt, voor insecten in het agrarische landschap. Deze verbinden de diverse ‘stepping stones’ die de stichting al gerealiseerd heeft door middel van aanplant door particulieren in het buitengebied in de driehoek tussen Lemelerveld, Raalte en Heino. Beide organisaties hechten er dan ook waarde aan om de biodiversiteit in deze watergangen te behouden.