CDA Raalte vraagt om meer regie regionale overheid inzake stikstof

Als het aan het CDA Raalte ligt gaat de wethouder met een duidelijke boodschap richting provincie en Rijk. “Er moet in de stikstofaanpak voldoende ruimte zijn om regionaal de juiste afwegingen te kunnen maken.” Aldus Jeroen Neimeijer, gemeenteraadslid namens het CDA in Raalte. Hij vraagt het college aan te dringen bij de VNG en de Minister om een nadrukkelijke rol te geven aan provincie en gemeente. “Het is in het belang van Raalte en haar inwoners dat we de besluitvormig zo regionaal mogelijk kunnen doen. Dit is de enige manier om het hele proces gebied specifiek en met de omwonenden uit te voeren.”

Gezien allerlei ontwikkelingen uit Den Haag, willen wij van het college weten hoe zij hier vorm aan gaan geven met betrekking tot het stikstofbeleid en de gebiedsgerichte aanpak. Omdat we dit als CDA belangrijk vinden, hebben we een aantal vragen aan het college.

Ontwikkelen voor opkopen

Ruim een jaar geleden begon de discussie rondom het landelijke stikstofbeleid opnieuw. Het gaat erom dat de stikstofdepositie op Natura2000 gebieden te hoog is. Bij Raalte ligt het Natura2000 gebied Boetelerveld, maar ook gebieden als de Sallandse Heuvelrug liggen dichtbij. Bij Neimeijer heerst de angst dat vanuit het Rijk te veel zaken van boven af worden opgelegd zonder rekening te houden met de lokale omstandigheden en er weinig tot geen mogelijkheden meer overblijven om de doelstellingen met een gebiedsgerichte aanpak te bereiken. Een andere discussie is nog of de doelstelling van de drastische verlaging van de stikstof depositie in Natura 2000 gebieden überhaupt realistisch is.
Één van de belangrijke speerpunten van het CDA Raalte is het kiezen voor ontwikkeling in plaats van opkopen. De minister spreekt in haar aanpak over opkopen van bedrijven rondom de Natura2000 gebieden. Het CDA Raalte ziet meer in een positieve ontwikkeling van de gebieden rondom Natura 2000. De landbouw in deze gebieden moet de ruimte krijgen om over te schakelen naar een extensievere vorm van landbouw. Een vorm van landbouw waarbij meer hectares per dier in gebruik zijn en waarbij voervoorziening binnen het bedrijf geregeld kan worden.
Het opkopen van een bedrijf is wat het CDA betreft de allerlaatste optie, en alleen op vrijwillige basis. Het CDA ziet meer in het gebiedsgericht kijken waarbij de agrarische sector in zijn kracht wordt gezet. Dit is in het belang voor de leefbaarheid van het platteland. Alleen opkopen als er geen mogelijkheid meer is voor extensiveren of verplaatsen. Dit zal dan altijd ingebed moeten zijn in en bijdragen aan een brede gebiedsgerichte aanpak, die in samenspraak met alle gebruikers tot stand komt. Om deze omschakeling te realiseren zijn een lange termijnvisie en middelen nodig.

Belonen maatschappelijke diensten

Het CDA dringt aan op beloning van maatschappelijke diensten en inspanningen voor natuur beheer en herstel, in het belang voor de verbinding tussen dorp/stad en platteland. De continuïteit moet hierbij wel over langere periodes gewaarborgd worden en geen onderwerp van wisselend beleid zijn. Ook een stimulatie van het vergroten van de afzetmarkt voor duurzamere producten is hierin een onderdeel. Extensivering gaat namelijk gepaard met een hogere kostprijs van de producten.

“Dat er wat moet gebeuren begrijpen we allemaal, maar dan wel graag op een manier die effectief is en waarbij de we per gebied kunnen bepalen wat de beste oplossing is,” benadrukt Neimeijer nog eens. Het gaat om het behoud van ons leefbare platteland, sociaalmaatschappelijk en economisch.

Het bericht CDA Raalte vraagt om meer regie regionale overheid inzake stikstof verscheen eerst op Salland TV.