Eerste kievitsei van Overijssel gevonden

Vrijdag 10 maart 2017 is op een weiland bij Genemuiden het eerste kievitsei van Overijssel gevonden. Mollenvangers en natuurliefhebbers Wim Beens en Jan van Dijk vonden het nest met één ei bij toeval tijdens hun werkzaamheden. Dit één dag nadat in Utrecht het eerste kievitsei van Nederland werd gevonden. Het nest in Genemuiden wordt nu beschermd tijdens de komende werkzaamheden op het land.

Heel toepasselijk vonden de mollenvangers het nest bovenop een grote molshoop. Het ei werd om 9.23 uur gemeld en is zoals gebruikelijk door een medewerker van Landschap Overijssel gecontroleerd. Hierbij is vastgesteld dat het om een vers kievitsei gaat. Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen in Overijssel echt begonnen.  Vrijwilligers trekken tot half juni het land in om op percelen waar landbewerkingen plaats gaan vinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen.

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Van de gehele Europese populatie broedt namelijk maar liefst 25% van alle kieviten in Nederland, dat zijn ruim 200.000 broedparen. Het broedsucces is echter altijd in gevaar doordat de broedtijd samenvalt met werkzaamheden op het agrarische land. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van bemesten of maaien. Op akkerland lopen bijna alle nesten gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Weidevogelbescherming door vrijwilligers én boeren is dan ook hard nodig om de populatie in stand te houden.

Dat beide heren echte weidevogelliefhebbers zijn blijkt wel uit het feit dat zij zich vandaag direct ook aangesloten hebben bij de Weidevogelgroep Genemuiden e.o. Het is heel fijn dat zij zich als vrijwillig weidevogelbeschermer, met hun scherpe blik, in willen zetten om de voorjaarsbrengers bij uitstek, de weidevogels te beschermen.

In Overijssel zetten jaarlijks ruim 400 vrijwilligers zich in samenwerking met vele boeren actief in voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens. De weidevogelgroepen worden hierbij door Landschap Overijssel ondersteund met materialen, cursussen en waar nodig begeleid.