maart, 2017

Volgorde per maand

 

Werk aan de Winkel’ Detailhandelsvisie voor Olst-Wijhe

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke partners stelde de gemeente Olst-Wijhe een nieuwe Detailhandelsvisie 2017-2021 op. Gezien de vele maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het feit dat tegelijkertijd samen met bewoners en organisaties de nieuwe Structuurvisie is opgesteld, is dit het moment om de Detailhandelsvisie te actualiseren. Deze conceptvisie staat vanaf 24 maart 2017 op www.olst-wijhe.nl/detailhandelsvisie en iedereen kan tot en met zondag 9 april een reactie sturen naar gemeente@olst-wijhe.nl.

‘Werk aan de Winkel’
Wethouder Anton Bosch: “In de Detailhandelsvisie hebben we de ambitie om vitale kernwinkelgebieden te behouden en waar mogelijk te versterken. Een belangrijk punt is het zoeken naar verbinding met kansen en mogelijkheden zoals in de Structuurvisie ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’ worden genoemd. Ook de samenwerking tussen diverse partijen die actief zijn in onder meer detailhandel, horeca en de toeristische sector is van groot belang. We willen dat mensen naar Olst en Wijhe komen en daarmee bijdragen om de voorzieningen in onze gemeente op peil te houden.”

Uitvoering
“In de visie staat duidelijk wat we gaan doen”, vervolgt wethouder Anton Bosch. “Zo gaan we onder andere starten met een MKB-nieuwsbrief, continueren we de netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken en stellen we extra gemeentelijke inzet beschikbaar. Ook gaan we een (hernieuwde) aanzet geven voor een Platform Vrijetijdseconomie. Ik hoop dat veel ondernemers en organisaties mee willen denken en vooral mee gaan doen.”

Van concept naar definitieve visie
De reacties op de concept-Detailhandelsvisie worden meegenomen en meegewogen. De gemeenteraad bespreekt de Detailhandelsvisie in de vergadering van 8 mei 2017.

 

Geen nieuwe instroom van statushouders bij Het Zwervel en De Bron in gemeente Olst-Wijhe

In april 2016 is de gemeente Olst-Wijhe gestart met de tijdelijke opvang van meerdere statushouders op de locaties De Elshof (16), De Bron (10) en Het Zwervel (3). Het was de bedoeling om deze tijdelijke opvang tot uiterlijk 31 december 2017 te laten voortduren. De opvang in De Elshof is in januari 2017 beëindigd; daar wonen geen statushouders meer. Het college van B&W heeft op basis van verschillende overwegingen besloten om de instroom van statushouders op de locaties De Bron en Het Zwervel eveneens te stoppen.

Landelijke ontwikkelingen
Door de hoge instroom van vluchtelingen in de zomer en het najaar van 2015 ontstond een groot tekort aan capaciteit in de AZC’s en was crisisnoodopvang nodig om de enorme instroom van vluchtelingen op te vangen. Door de statushouders versneld door te laten stromen naar tijdelijke opvangcentra in gemeenten was crisisnoodopvang niet meer nodig. In de loop van 2016 is de asielinstroom fors minder geworden, waardoor tijdelijke opvangcentra in de gemeenten niet meer noodzakelijk zijn.

Gemeentelijke taakstelling
Gemeenten hebben een taakstelling om statushouders te vestigen. In 2016 was de taakstelling voor Olst-Wijhe hoog, maar voor 2017 is de taakstelling substantieel lager. De tijdelijke opvang heeft de gemeente Olst-Wijhe overigens wel geholpen om in 2016 aan de taakstelling te voldoen.

Doorstroom naar reguliere woningen
De gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen zijn met elkaar in overleg over de huisvesting van statushouders in reguliere woningen. Als blijkt dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn, wordt de mogelijkheid van tijdelijke woningen uitgewerkt.

Tijdelijke opvanglocaties
De huisvesting van statushouders in tijdelijke opvanglocaties heeft als gevolg dat de statushouders zich nog niet verbonden voelen in hun tijdelijke huis. Op het moment dat zij doorstromen naar een gewone woning is er daarom sprake van extra werk in de begeleiding.

Kosten
Voor de tijdelijke huisvesting van de statushouders ontvangt de gemeente Olst-Wijhe een vergoeding. Over de jaren 2016 en 2017 richten we ons op een begroting waarbij ontvangsten en kosten in balans zijn.

Wethouder Marcel Blind: “We zijn gestart met de tijdelijke huisvesting van statushouders omdat we als gemeente van betekenis wilden zijn toen de nood erg hoog was. We wilden geen mensen op straat laten slapen.” Hij vervolgt: “Deze manier van opvang was nieuw in Nederland. We moesten allerlei zaken uitvinden. Het is goed om de locaties in De Bron en Het Zwervel af te bouwen nu de noodzaak niet meer aanwezig is. Nieuwe statushouders die in onze gemeente komen wonen, komen weer direct in een gewone woning, zodat ze zich met begeleiding met Vluchtelingenwerk, snel thuis zullen voelen in onze samenleving.”

 

Vrijkomende agrarische gebouwen in Raalte: probleem of kans

FOTO: archief. Bent u eigenaar van vrijkomende stallen, praat mee met de gemeente!

Naar verwachting beëindigen tot het jaar 2030 in Overijssel ca. 3200 agrariërs hun bedrijf. Bij deze bedrijven staat ongeveer 2,8 miljoen m2 aan bebouwing. 230.000 m2 daarvan staat in de gemeente Raalte. Wat is er voor nodig om deze bebouwing een andere invulling te geven of te slopen? Hoe zorgen we er samen voor dat we een aantrekkelijk buitengebied houden waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren? Wethouder Wout Wagenmans: ’Ik nodig iedereen uit om mee te praten en te kijken naar mogelijkheden!’

Om een goed beeld te krijgen van wat er bij de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB)
in de praktijk speelt, organiseert de gemeente donderdag 11 mei a.s. een bijeenkomst over dit onderwerp. Hiervoor willen we graag in contact komen met u, als eigenaar van agrarische bebouwing die leegstaat of de komende jaren vrijkomt. Zijn er knelpunten waar u tegenaan loopt en die u ervan weerhouden om tot hergebruik of sloop over te gaan? Wat heeft u daarvoor nodig? Wilt u met ons delen welke ideeën u heeft? Dan vragen wij u om voor 11 april a.s. contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar vab@raalte.nl of door te bellen naar 0572- 347799.

Dit is een eerste oproep, waarna we de bijeenkomst verder uit gaan werken, want het programma wordt naar aanleiding van uw reacties en aanmeldingen verder bepaald. De bedoeling is dat er op de avond verschillende pitches (korte presentaties) gehouden worden waardoor duidelijk wordt waar eigenaren van vrijkomende agrarische bebouwing tegenaan lopen. De gemeente kan zich voorstellen dat u liever niet zelf wilt vertellen waar u tegen aan loopt. Dat is geen probleem; een medewerker van de gemeente kan op de bijeenkomst namens u het woord doen. Na uw aanmelding neemt de gemeente contact op om een en ander met u af te stemmen.

Nieuwe oplossingen
Gezamenlijk hopen we met de resultaten van deze bijeenkomst te komen tot nieuwe oplossingen. Voor de bijeenkomst van 11 mei worden raadsleden uitgenodigd en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Locatie en aanvangstijd worden nog bekend gemaakt.

 

MKB Doorstart nu ook actief in Overijssel

Op woensdag 5 april 2017 presenteert MKB Doorstart zich in Deventer. De not-for-profit stichting die ondernemers verder helpt kan mede dankzij gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel nu ook in Overijssel aan de slag met een regionaal team van bedrijfskundigen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Overijssel.

De bijeenkomst in Deventer is onderdeel van de uitrol in Nederland van Stichting MKB Doorstart: de resultaten die zijn geboekt in de regio’s waar MKB Doorstart al enkele jaren actief is, laten zien dat er grote behoefte is aan een onafhankelijke en objectief verwijzende partij als MKB Doorstart die ondernemers verder helpt. Het gaat inmiddels om meer dan 600 bedrijven met in totaal zo’n 1.600 medewerkers.
Over MKB Doorstart

Een bedrijf dat in de kern gezond is, is bij zijn groeiambities of bij onzekerheden in de bedrijfsvoering goed te helpen als op tijd aan de bel wordt getrokken. Over die ‘vroegsignalering’ heeft MKB Doorstart afspraken met grote landelijke partijen, zoals banken, Kamer van Koophandel en diverse accountantskantoren.
De ‘vraag-achter-de-vraag’ naar boven halen en het ‘warm overdragen’ aan een tweedelijnspartij is de taak van de onafhankelijke en objectieve bedrijfskundigen die voor MKB Doorstart werken. Hij of zij benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen. Dat kan gaan over financiering, maar ook bedrijfsvoering, coaching of juridische dienstverlening.

In de ‘warme overdracht’ schuilt de grote kracht van MKB Doorstart: vanuit een strikt onafhankelijke positie werkt MKB Doorstart samen met een groot netwerk aan deskundigen op uiteenlopende gebieden: van financiers tot juristen, en van coaches tot bedrijfsadviseurs. Daardoor biedt MKB Doorstart als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.
Werkwijze
Een ondernemer die geïnteresseerd is in wat MKB Doorstart voor hem of haar kan doen, kan zich aanmelden via www.mkbdoorstart.nl. Binnen twee werkdagen vindt een telefonisch intakegesprek plaats, al snel gevolgd door een quickscangesprek met een van de bedrijfskundigen. Hoe het traject daarna verloopt, is afhankelijk van de analyse in het quickscangesprek: bij MKB Doorstart gaat het om maatwerk in de ondersteuning van ondernemers.

 

Geen vergunning inzamelen oud papier voor Wijhese Vereniging Drumband Beatrix

Vereniging Drumband Beatrix heeft in januari 2017 een vergunningaanvraag ingediend voor de inzameling van oud papier in Wijhe. In de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit staat aangegeven dat “alleen scholen en verenigingen met een overeenkomst met de inzameldienst zijn aangewezen voor het inzamelen van oud papier en karton afkomstig uit huishoudens”. NV ROVA is aangewezen als inzameldienst. Vereniging Drumband Beatrix heeft geen overeenkomst met NV ROVA voor de inzameling. Na overleg met de inzamelaars in Wijhe en met ROVA en in afwachting van toekomstig beleid is aangegeven dat er geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten, waardoor het college op grond van artikel 2c van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening heeft besloten om de vergunningaanvraag af te wijzen.