Gemeente Olst-Wijhe presenteert solide begroting

De gemeente Olst-Wijhe heeft haar huishoudboekje goed op orde. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Zowel de begroting 2019 als de meerjarenraming 2019 – 2022 laten een positief resultaat zien.

De begroting is structureel sluitend met uitzondering van het jaar 2019. Voor dit jaar is er een tekort van circa € 670.000. Om dit tekort te compenseren maakt de gemeente gebruik van haar reservevermogen. Dit is eenmalig nodig om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Voor de nabije toekomst stijgt het financiële resultaat: in 2020 tot afgerond € 70.000 en in 2022 zelfs naar afgerond € 860.000. Het eigen vermogen is in de afgelopen jaren gestegen van € 16 miljoen naar € 18 miljoen.

Vaste taken en lasten
De basis voor de begroting 2019 vormen de kaders die de raad in juli heeft vastgesteld in de Kadernota 2019-2022. Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaan naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d. Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat voortkomt uit het raadsakkoord Samen verder van de nieuwe gemeenteraad. Op dit moment werkt het college aan een uitvoeringsprogramma van het raadsakkoord. Dit zal bij de kadernota en begroting van volgend jaar tot financiële keuzes en afwegingen leiden.

Voor 2019
Voor 2019 stelt het college de raad voor om te investeren in:
– deelname van statushouders aan de samenleving
– stimuleren van sportieve en culturele activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van inwoners, al dan niet met een beperking
– relatiebeheer met ondernemers en bedrijfsleven
– het verbeteren van de verkeersveiligheid in Olst door aanpassing van de infrastructuur
– het opstellen van een programma klimaatadaptatie met het oog op de klimaatveranderingen
– samenwerking met de regio Zwolle op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs
– een collectieve ziektekostenverzekering voor een bepaalde groep minima.

Wethouder Anton Bosch van Financiën benadrukt dat het huishoudboekje van de gemeente gezond is.
“En dat willen we uiteraard graag zou houden. Daarom is het belangrijk om de balans te zoeken in ambities en financiële mogelijkheden. We halen nu voor één keer geld uit onze reserve nader te bestemmen middelen om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Dat kan omdat onze basis dus solide is. Ons uitgangspunt is het raadsakkoord Samen Verder van de nieuwe raad. Dat is een ambitieus akkoord waar we als college de schouders onder zetten. Wij zijn druk bezig om hiervoor een uitvoeringsprogramma te maken, waarover we volgend jaar in samenspraak met de raad de afwegingen en keuzes moeten maken. Energietransitie, klimaatadaptatie, onderhoud openbare ruimte en het toekomstbestendig onderwijs zijn belangrijke topics.”

Hoogte tarieven
De hoogte van heffingen en leges voor 2019 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld door de raad in haar vergadering van 17 december.

De gemeenteraad besluit maandag 12 november over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019 – 2022.