Naar een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de gemeente Olst-Wijhe

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs is van groot belang voor onze inwoners. Voor hen is het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving waarin onze kinderen goed kunnen opgroeien van groot belang. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Moderne onderwijsvoorzieningen leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan ons vestigingsklimaat en het zijn en blijven van een aantrekkelijke woongemeente voor jonge gezinnen.

Door een dalend leerlingenaantal en verouderde schoolgebouwen staan deze voorzieningen onder druk.Beide schoolbesturen, stichting De Mare (openbaar primair onderwijs) en mijnplein (bijzonder primair onderwijs), hebben gezamenlijk scenario’s beschreven.Deze scenario’s moeten er voor zorgen dat er ook voor de lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige en betaalbare voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang in onze gemeente voorhanden zijn.

Bij de totstandkoming van deze scenario’s hebben de schoolbesturen nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de gemeente, de school voor voortgezet onderwijs De Capellenborg en kinderopvangorganisaties KOOS en De Bieënkorf (voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang). De scenario’s worden op 8 mei a.s. informerend en opiniërend aan de gemeenteraad voorgelegd.

Scenario’s
Voor de kernen Olst-Boskamp-den Nul wordt gedacht aan een brede voorziening voor 0 tot en met 12-jarigen voor onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang op een strategische centrale plek in Olst. Voor de kernen Wijhe-Boerhaar wordt eveneens gedacht aan een brede voorziening, maar dan van 0 tot 16-jarigen voor onderwijs, (voorschoolse) kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Hier maakt een hechtere samenwerking met het voortgezet onderwijs nadrukkelijk onderdeel uit van dit scenario.In beide scenario’s is het van belang te onderkennen dat clustering niet noodzakelijk hoeft te leiden tot huisvesting in één gebouw. Voor de kern Welsum bestaat het scenario uit verplaatsing van de school naar het dorpshuis Welsum. Voor de kern Wesepe worden op de korte termijn geen knelpunten voorzien; voor de langere termijn wordt de haalbaarheid van clustering van voorzieningen, waaronder het onderwijs, onderzocht.

Instemming met de denkrichting scenario’s schoolbesturen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe heeft de scenario’s getoetst aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in februari 2016 bij de start van dit proces, in samenspraak met de schoolbesturen, heeft vastgesteld. Het college komt bij een eerste toetsing tot de conclusie dat hieraan wordt voldaan met uitzondering van het uitgangspunt dat in iedere kern tenminste één basisschool in stand wordt gehouden.

Het college kan zich voorstellen dat de schoolbesturen desondanks tot een clustering van meerdere scholen zijn gekomen. Dit met name vanwege de relatief geringe afstanden tussen respectievelijk de kernen Olst en Boskamp en de kernen Wijhe en Boerhaar. Ook komen veel leerlingen van deze scholen (met name op de Boerhaar en de Klimboom Boskamp) uit de kernen Wijhe en Olst.
Daarnaast biedt de clustering onderwijsinhoudelijke kansen in het algemeen en de verbinding met het voortgezet onderwijs in de kern Wijhe in het bijzonder.

Tenslotte kunnen wij de overwegingen van schoolbesturen ook goed volgen vanuit het perspectief van duurzaam behoud van kwaliteit het onderwijs, vermindering van werkdruk bij leerkrachten en mogelijkheden om fluctuaties en leerlingenaantallen op te vangen.
Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om in te stemmen met de uitwerking van de door de schoolbesturen geschetste scenario’s.

Aandachtspunten en randvoorwaarden voor het vervolg
Voor de vervolgfase zijn een aantal aandachtspunten c.q. randvoorwaarden meegegeven die mede voortkomen uit klankbordbijeenkomsten.

Aandachtspunten voor de gemeente zijn:
Locatiekeuze en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid van en naar de scholen;
Effecten van verplaatsing/sluiting van scholen voor leefbaarheid en levendigheid in de kernen (dit in samenwerking met de schoolbesturen).

Aandachtspunten voor de schoolbesturen zijn:
Voorkom in ontwerp en uitvoering grootschaligheid;
Zorg voor een overzichtelijke en veilige leer- en speelomgeving;
Zorg voor voldoende keuzemogelijkheden: zowel wat betreft levensovertuiging als wat betreft onderwijsinhoudelijk aanbod;
Zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 (respectievelijk 16) jaar.

Draagvlak
De schoolbesturen hebben de eindrapportage –inclusief de scenario’s- recent met hun directies, teams, medezeggenschapsraden en ouders gecommuniceerd. Het bredere draagvlak voor de oplossingsscenario’s zal in de komende periode moeten blijken. Het college heeft met de schoolbesturen afgesproken om de resultaten van deze draagvlaktoets terug te koppelen zodat deze betrokken kunnen worden in de vervolgfase van de besluitvorming. Na de uitwerking van de scenario’s vindt definitieve besluitvorming door de gemeenteraad naar verwachting plaats in december 2017.