april, 2017

Volgorde per maand

 

Naar een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de gemeente Olst-Wijhe

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs is van groot belang voor onze inwoners. Voor hen is het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving waarin onze kinderen goed kunnen opgroeien van groot belang. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Moderne onderwijsvoorzieningen leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan ons vestigingsklimaat en het zijn en blijven van een aantrekkelijke woongemeente voor jonge gezinnen.

Door een dalend leerlingenaantal en verouderde schoolgebouwen staan deze voorzieningen onder druk.Beide schoolbesturen, stichting De Mare (openbaar primair onderwijs) en mijnplein (bijzonder primair onderwijs), hebben gezamenlijk scenario’s beschreven.Deze scenario’s moeten er voor zorgen dat er ook voor de lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige en betaalbare voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang in onze gemeente voorhanden zijn.

Bij de totstandkoming van deze scenario’s hebben de schoolbesturen nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de gemeente, de school voor voortgezet onderwijs De Capellenborg en kinderopvangorganisaties KOOS en De Bieënkorf (voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang). De scenario’s worden op 8 mei a.s. informerend en opiniërend aan de gemeenteraad voorgelegd.

Scenario’s
Voor de kernen Olst-Boskamp-den Nul wordt gedacht aan een brede voorziening voor 0 tot en met 12-jarigen voor onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang op een strategische centrale plek in Olst. Voor de kernen Wijhe-Boerhaar wordt eveneens gedacht aan een brede voorziening, maar dan van 0 tot 16-jarigen voor onderwijs, (voorschoolse) kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Hier maakt een hechtere samenwerking met het voortgezet onderwijs nadrukkelijk onderdeel uit van dit scenario.In beide scenario’s is het van belang te onderkennen dat clustering niet noodzakelijk hoeft te leiden tot huisvesting in één gebouw. Voor de kern Welsum bestaat het scenario uit verplaatsing van de school naar het dorpshuis Welsum. Voor de kern Wesepe worden op de korte termijn geen knelpunten voorzien; voor de langere termijn wordt de haalbaarheid van clustering van voorzieningen, waaronder het onderwijs, onderzocht.

Instemming met de denkrichting scenario’s schoolbesturen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe heeft de scenario’s getoetst aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in februari 2016 bij de start van dit proces, in samenspraak met de schoolbesturen, heeft vastgesteld. Het college komt bij een eerste toetsing tot de conclusie dat hieraan wordt voldaan met uitzondering van het uitgangspunt dat in iedere kern tenminste één basisschool in stand wordt gehouden.

Het college kan zich voorstellen dat de schoolbesturen desondanks tot een clustering van meerdere scholen zijn gekomen. Dit met name vanwege de relatief geringe afstanden tussen respectievelijk de kernen Olst en Boskamp en de kernen Wijhe en Boerhaar. Ook komen veel leerlingen van deze scholen (met name op de Boerhaar en de Klimboom Boskamp) uit de kernen Wijhe en Olst.
Daarnaast biedt de clustering onderwijsinhoudelijke kansen in het algemeen en de verbinding met het voortgezet onderwijs in de kern Wijhe in het bijzonder.

Tenslotte kunnen wij de overwegingen van schoolbesturen ook goed volgen vanuit het perspectief van duurzaam behoud van kwaliteit het onderwijs, vermindering van werkdruk bij leerkrachten en mogelijkheden om fluctuaties en leerlingenaantallen op te vangen.
Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om in te stemmen met de uitwerking van de door de schoolbesturen geschetste scenario’s.

Aandachtspunten en randvoorwaarden voor het vervolg
Voor de vervolgfase zijn een aantal aandachtspunten c.q. randvoorwaarden meegegeven die mede voortkomen uit klankbordbijeenkomsten.

Aandachtspunten voor de gemeente zijn:
Locatiekeuze en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid van en naar de scholen;
Effecten van verplaatsing/sluiting van scholen voor leefbaarheid en levendigheid in de kernen (dit in samenwerking met de schoolbesturen).

Aandachtspunten voor de schoolbesturen zijn:
Voorkom in ontwerp en uitvoering grootschaligheid;
Zorg voor een overzichtelijke en veilige leer- en speelomgeving;
Zorg voor voldoende keuzemogelijkheden: zowel wat betreft levensovertuiging als wat betreft onderwijsinhoudelijk aanbod;
Zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 (respectievelijk 16) jaar.

Draagvlak
De schoolbesturen hebben de eindrapportage –inclusief de scenario’s- recent met hun directies, teams, medezeggenschapsraden en ouders gecommuniceerd. Het bredere draagvlak voor de oplossingsscenario’s zal in de komende periode moeten blijken. Het college heeft met de schoolbesturen afgesproken om de resultaten van deze draagvlaktoets terug te koppelen zodat deze betrokken kunnen worden in de vervolgfase van de besluitvorming. Na de uitwerking van de scenario’s vindt definitieve besluitvorming door de gemeenteraad naar verwachting plaats in december 2017.

 

Deventer decor voor tv-serie ‘Voetbalmaffia’

De gemeente Deventer is eind dit jaar nadrukkelijk in beeld bij een nieuwe tv-serie van de KRO/NCRV, met de titel ‘Voetbalmaffia’. Op verschillende plaatsen in Deventer worden opnames gemaakt. De verwachting is dat Deventer als decor uitstekende promotie is voor stad en omgeving en zorgt voor extra bezoekers. Om die reden betalen Deventer en VVV mee aan de productiekosten, alsmede de provincie Overijssel. De serie is op primetime zondagavond om half negen te zien bij KRO/NCRV.

 

Parkeren van aanhangers, campers, caravans

De afgelopen maanden ontvangt de Gemeente Raalte relatief veel klachten over het ongeoorloofd parkeren van aanhangers, campers en caravans. Dit geeft ergernis bij buurtbewoners. Om die ergernis te verminderen kan de gemeente of de politie handhavend optreden. We hopen echter dat dit niet nodig is en doen daarom een oproep aan eigenaren om goede stalling te verzorgen.

Parkeerruimte is schaars, ook in Raalte. Dat is de reden dat aanhangers, campers of caravans niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg, of openbare parkeerplaatsen geparkeerd kunnen staan. Dat is geregeld in onze Algemene Plaatselijke Verordening.

Handhavend optreden
Gemeente en politie gaan handhaven als een aanhanger, camper of caravan te lang (meer dan drie dagen) op een openbare plaats staat. Het handhaven kan op twee manieren. De gemeente laat het voertuig op kosten van de eigenaar verwijderen, dit noemen we een bestuursdwang. Of de gemeente legt een dwangsom op. De eigenaar moet dan voor elke dag een bedrag betalen, totdat het voertuig van de openbare weg is verwijderd.

 

Zeven Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Raalte

Dit jaar reikte burgemeester Martijn Dadema ter gelegenheid van Koningsdag aan 7 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding uit. Deze woensdag lokte de gemeente Raalte deze inwoners met een smoes naar het gemeentehuis. In de publiekshal van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16) in Raalte wachtte het college samen met familie en andere genodigden de feestelingen op.

Mevrouw W.J. (Willy) Bieleman – Otten uit Nieuw Heeten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1990 – heden – vrijwilliger Dorpshuis Ons-Centrum Okkenbroek. Mevrouw Bieleman is lid van het redactieteam van dorpsblad ‘De Koerier’, dat driemaal per jaar verschijnt. Zij verzorgt de lay-out, de vermenigvuldiging (van de papieren versie), de bundeling en mede de verspreiding.
 • 2000 – heden – mantelzorger van haar schoonvader, die inmiddels 90 jaar is, (2000-heden) en zijn broer (2000-2007). Betrokkene verleende, sinds het overlijden van haar schoonmoeder, mantelzorg aan haar schoonvader en zijn beperkte broer, die bij haar op het erf van de boerderij woonden/ wonen.
 • 2004 – heden – vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Okkenbroek. Zij vermenigvuldigt de liturgieën voor ere- en rouwdiensten.
 • 2011 – heden – bestuurslid van Plaatselijk Belang Okkenbroek en sinds 2012 maakt ze deel uit van het Dorpsplatform in Deventer.

De heer M.J.M. (Chiel) Bisschop uit Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1970 – 2000 – vrijwilliger bij DA drogisterijen. De heer Bisschop was voorzitter van de streekgroep Zwolle en lid van de reclamecommissie. Daarnaast onderzocht en begeleide hij startende franchise ondernemers.
 • 1972 – 1989 – vrijwilliger bij en medeoprichter, bestuurslid, secretaris en waarnemend voorzitter van de Algemene Ondernemers Vereniging Heino (AOHV, nu Heinose Winkeliers Vereniging). De heer Bisschop organiseerde evenementen in Heino en was lid van de commissie Komplan en Dorpsvernieuwing. Ook was hij afgevaardigde in het Comité 750 jaar Heino.
 • 2001 – 2011 -vrijwilliger bij en bestuurslid en (vice-) voorzitter van het CDA, afdeling Raalte. De heer Bisschop was campagneleider bij totaal elf verkiezingen op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau en steunde de campagnes van diverse volksvertegenwoordigers. In 2012 werd hij uitgeroepen tot ‘Supervrijwilliger van het jaar’ in Overijssel. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de eenwording van Raalte en Heino als gevolg van de gedwongen fusie tussen de twee gemeenten.
 • 2001 – heden – vrijwilliger en bestuurslid en vicevoorzitter van de vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ te Heino. Hij was lid van de werkgroepen ‘Foto en video’, ‘Geschiedenis’ en ‘Tentoonstellingen’. Daarnaast was hij voorzitter van de werkgroep ‘Behoudt Omheining’, afgevaardigde bij de Stichting Bezoekerscentrum West Salland en organisator van de ‘Omheining- quiz’ in Heino.
 • Daarnaast is hij adviseur van de Wereldwinkel en voorzitter van de biljartclub Hoonhorst.

De heer W.A.M. (Willy) Haarman uit Raalte, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • 2000 – 2006 – voorzitter van de ondernemersvereniging Lemelerveld. Hij stond samen met de gemeente aan de basis van de aanleg van het industrieterrein en bedacht samen met de provincie initiatieven om de N348 veiliger te maken terwijl er ook oog bleef voor de bereikbaarheid.
 • 2006 – heden – Innovatie-ambassadeur van de provincie Overijssel. De heer Haarman zet projecten op om ondernemers te stimuleren te blijven innoveren. Hij zette samenwerkingen op tussen branchegenoten en adviseert bedrijven.
 • 2006 – heden – innovatie-mentor van VNO-NCW en het mkb in de provincie Overijssel.
 • 2008 – 2015 – voorzitter van de Kring Raalter Werkgevers. Hij zorgde voor een groei van het aantal leden en initieerde diverse samenwerkingsprojecten o.a. gezamenlijke inkoop van energie en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente: OTO (Ondernemend Technisch Onderwijs).
 • 2008 – 2015 – lid van de omgevingsraad van het Carmel College Salland als vertegenwoordiger van de ondernemers. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de rector van het college.
 • 2009 – 2015 – mede-initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Platform Techniek Salland. Het platform is een samenwerkingsverband tussen het (technische) onderwijs, technische bedrijven en overheidsorganisaties en organiseert diverse activiteiten gericht op de promotie van technische ontwikkelingen en organiseert techniekdagen. Tevens worden informatieavonden voor ouders georganiseerd en regelde betrokkene stages.
 • 2012 – heden – toezichthouder bij Kennispoort, regio Zwolle. De KvK-financieringsdesk helpt ondernemers bij hun zoektocht naar geld. De financieringsdesk is ingesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer. Aanleiding was dat het voor veel ondernemers lastig is om aan financiering te komen.

Mevrouw B.J. (Janny) Jonkman-Snel uit Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1966 – heden – vrijwilliger bij de Actie Kerkbalans en voorzitter van de Cantorij van de Protestantse Gemeente Raalte. Nadat zij aanvankelijk een aantal jaren geholpen had bij de organisatie. Zij stuurt circa 110 vrijwilligers aan. Onder haar leiding worden de gemeenteleden via brieven verzocht om een financiële bijdrage en wordt het geld geïncasseerd, de gegevens in de computer ingevoerd en gecontroleerd of alles klopt. Hoewel dit een jaarlijkse actie is en de tijdsbesteding in december tot april het grootst is, is zij hier het hele jaar door mee bezig. De gemeente is voor 60% afhankelijk van de inkomsten van deze actie.
 • 2003 – heden – omroeper van de Stichting RTV Raalte. Zij verleent medewerking aan uitzendingen van programma’s met een religieuze achtergrond, te weten de uitzending van wekelijkse vieringen in de verschillende Raalter kerken.

Mevrouw J. (Jenny) Reijntjes-Kloosterboer uit Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1984 – 1994 – jeugd- en wijkouderling bij de Nederlands Hervormde Kerk Wesepe.
 • 1994 – 2000 – bestuurslid van de Diabetes-vereniging Deventer (inmiddels opgeheven).
 • 1997 – 2009 – penningmeester van het Revuegezelschap Tempo te Wesepe.
 • 2005 – 2008 – vrijwilliger bij de Stichting Zoek Elkander Op (Z.E.O.), een stichting die activiteiten organiseert voor verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten. Mevrouw Reijntjes was/is actief als begeleider van de kookactiviteit. Zij leerde hun koken, omgaan met elkaar en er werd achteraf gezamenlijk gegeten.
 • 2006 – heden – vrijwilliger bij en ouderling en voorzitter van de Pastorale Raad van de Protestantse Gemeente Raalte. Zij was/is actief als initiator, organisator en begeleider van de kookworkshops voor Hoop, om geld in te zamelen voor het KWF.
 • 2013 – heden – vrijwilliger bij project Fit for Life van het Carmel College Salland van de Landstede Groep te Raalte. Het project Fit for Life heeft het doel om jongeren, d.m.v. activiteiten, trainingen en lessen waarbij (de ontwikkeling van) sociale competenties centraal staan. Mevrouw Reijntjes is actief als begeleider bij de bijeenkomsten.

G.W.T. (Gerda) Velner-Kogelman, uit Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1981 – 2010 – lector. Mevrouw Velner verzorgde lezingen en voorbeden tijdens vieringen en bereidde deze voor.
 • 1984 – 2010 – organisator van en voorganger bij communievieringen. Daarnaast nam zij gedurende tien jaar de Heilige Hostie in ontvangst voor zieke parochianen en bracht deze bij hen.
 • 1986 – heden – coördinator van de werkgroep Avondwake. Zij bereidt de vieringen voor en is het eerste aanspreekpunt voor het pastoraal team, de uitvaartbegeleider, acolieten,  voorgangers, koren en kosters. Daarnaast was ze zelf vele jaren actief als voorganger.
 • 1993 – heden – coördinator van liturgische vieringen. Mevrouw Velner coördineert de bijeenkomsten voor de afgevaardigden van de werkgroepen koren, woord- en communievieringen, lectoren, misdienaars, avondwake, pastoors en kosters binnen de parochie. Deze vinden twee tot viermaal per jaar plaats en vragen veel tussentijdse afstemming en voorbereiding.
 • 1998 – heden – lid van de werkgroep Ontmoetingsdagen. Zij is medeorganisator van deze dagen en is actief voor o.a. de pr, het vervoer, het werven van vrijwilligers en de inhoudelijke voorbereiding op pastoraal gebied.
 • 1999 – 2006 – lid van de werkgroep Verlies. Mevrouw Velner bezocht familie van overledenen en mensen die hun werk waren verloren.
 • 2011 – heden – secretarieel vrijwilliger. Zij is tweemaal per week op het secretariaat. Ze verzorgt de informatievoorziening van en aan de parochianen, verricht financiële taken en verzorgt de wekelijkse input voor het plaatselijke krantje.

Mevrouw dr. N.C. (Nellie) van der Wal-Verhoef uit Heino – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw is sinds 1998 werkzaam bij ELAN, het Instituut voor lerarenopleiding en professionele docentontwikkeling van de Universiteit Twente. In 2003 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op het ICT-gebruik in het hoger onderwijs. Sinds 2004 bekleedt zij de functie van docent vakdidactiek wiskunde. Zij leidt leraren wiskunde op en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling. Zij is graag gezien als collega, zowel op de universiteit als bij de scholen in de regio, onder docenten en schoolleiders en bij collega’s; in het landelijke netwerk van wiskunde-onderwijsdeskundigen. In een tijd van lerarentekort heeft zij bijgedragen aan het opleiden van een grote groep wiskundedocenten.

Verder was/is zij onder meer betrokken bij het in Nederland introduceren van Lesson Study als middel voor docentprofessionalisering. Lesson Study is een professionaliseringsmethode die al meer dan honderd jaar wordt toegepast in het Japanse onderwijs. Zij heeft een team van docenten en academici samengesteld om Lesson Study voor een hoger niveau van wiskundeonderwijs verder uit te bouwen en te testen. Om de methode bekendheid te geven heeft betrokkene samengewerkt met collega’s van andere universiteiten in Nederland en de VS. Betrokkene verzorgt regelmatig presentaties op congressen en bij scholen over Lesson Study. In mei 2016 verscheen er een boek over Lesson Study in samenwerking met twee collega’s. Lesson Study is een begrip dat nu op vrijwel alle scholen in Nederland bekend is. Verder begeleidt betrokkene vanaf 2010 jaarlijks een groep wiskundedocenten waarmee zij Lesson Study in het wiskundeonderwijs uitvoert.

 • 1978  – heden – vrijwilliger bij en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Betrokkene verricht verschillende werkzaamheden, waaronder het verzorgen van lezingen en workshops en het organiseren van studiedagen. Daarnaast was/is zij lid en voorzitter van diverse commissies. Zij is op voordracht van de NVvW benoemd als lid van de commissie Fokkema. Die commissie maakt een plan voor de toekomst van de wiskunde in Nederland.
 • 1993 – 1997 – secretaris van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Heino.
 • 1995 – heden – vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Heino. Zij is betrokken bij de organisatie van de maandelijkse zangavond  “Zingen op Zondag”. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de planning en de keuze van de liederen. Tevens is betrokkene voorzitter van de commissie. Eredienst en kerkmuziek en bezoekmedewerker en was zij ouderling en heeft zij zich ingezet voor de catechese.
 • 2008 – 2013 – redacteur onderwijs van het wiskundetijdschrift “Nieuw Archief voor Wiskunde”, uitgegeven door het Koninklijk Wiskundig Genootschap.
 • 2012 – 2016 – voorzitter van het Christelijk Gemengd Koor Heino Vocaal.

Het bericht Zeven Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Raalte verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Drie inwoners van Olst-Wijhe geridderd

Mevrouw A.J. (Annet) van der Veen uit Wijhe
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Annet van der Veen is sinds 1996 actief als vrijwilliger bij IVN, afdeling de Grutto Wijhe-Olst en dan met name als coördinator van de werkgroep Heemtuin ‘Veerman’s Hof IJsselflora’ in Wijhe, ze had een sleutelrol in de totstandkoming van het handbook Heemtuin en organiseert jaarlijks rondleidingen en excursies, sinds 2000 is ze als vrijwilliger actief bij Kanovereniging De Peddelaars in Zwolle en begin 2000 was ze een aantal jaren actief als vrijwilliger bij obs Tellegen in Wijhe.

De heer H.G. (Henk) Harleman uit Boskamp
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Henk Harleman is 37 jaar voorzitter geweest van de Optochtcommissie van Carvavalsvereniging De Weteringzotten Boskamp en is daar nu nog als adviseur aan verbonden. Daarnaast is hij sinds 1999 als vrijwilliger actief voor de Onderhoudscommissie Sportclub Overwetering, sinds 2011 is hij voorzitter van de IJsclub Olst en sinds 2011 is hij lid van de Organisatiecommissie Kerstmarkt en Koningsdag die overging in de Stichting Vrienden Boskampse Willibrordkerk, waarvan hij sinds 2012 voorzitter is en tevens is hij belast met de technische zaken rond de Kerstmarkt en Koningsdag op Boskamp en sinds 2014 is hij leider van de Onderhoudsploeg van de IJssellandroute binnen het Sallandse MTB-netwerk.

De heer R. (Roef) Hillebrand uit Wijhe
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Roef Hillebrand is sinds 1971 actief als vrijwilliger voor de Wijhese Zwemclub (WZC) en was/is hij penningmeester, voorzitter en lid van diverse commissies. Tevens heeft hij het diplomazwemmen opgezet en zwemlessen verzorgd en georganiseerd. Hij was een aantal periodes kerkenraadslid voor de Gereformeerde Kerk in Wijhe en hij was betrokken bij de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Wijhe, sinds 2006 is hij voorzitter van de Kantinecommissie van WZC, sinds 2008 bestuurslid van Uitvaartvereniging Eert Uw Doden in Wijhe en bestuurslid van Stichting Uitvaart Beheer Wijhe, vrijwilliger in het kerkelijk centrum ‘t Langhuus in Wijhe en sinds 2014 is hij koster van de Nicolaaskerk in Wijhe.