Olst-Wijhe positief in 2016: 900.000 euro

De gemeente Olst-Wijhe heeft de resultaten over het afgelopen jaar gepresenteerd. 2016 is afgesloten met een positief resultaat van ruim € 900.000.

Het bruto resultaat bedraagt ruim € 2 miljoen. Ruim de helft van dit geld wordt overgeheveld naar de begroting 2017, omdat de uitvoering van projecten waarvoor de budgetten bestemd zijn verschoven is of doorloopt in dit jaar. Het overschot op de budgetten voor het sociaal domein wordt voor datzelfde doel gereserveerd. Daarom wordt voorgesteld om een positief resultaat van € 936.000 vast te stellen.

Het financiële resultaat is grotendeels te danken aan de verkoop van 1/3 van de Enexis aandelen, aan een hogere Algemene Rijksuitkering en aan een overschot binnen het sociale domein. Binnen dit domein hebben we onder andere een hogere bijdrage ontvangen. Daarnaast wordt vanwege de transformatie van het sociale domein op een andere manier zorg gevraagd wat ertoe leidt dat bijvoorbeeld de uitgaven voor het Persoonsgebonden budget minder zijn dan geraamd. De voorbereiding op de Structuurvisie en een extra storting voor het wachtgeld en de voorziening pensioenen voor wethouders hebben tot meerkosten geleid.

De totale begroting van Olst-Wijhe bedroeg over 2016 ongeveer € 47 miljoen. 44% van de middelen wordt besteed aan welzijn, zorg en onderwijs, 21% aan de woon- en leefomgeving en het overige deel aan veiligheid, duurzaamheid, economie, recreatie & toerisme, dienstverlening en bestuur & organisatie.

De gemeente heeft afgelopen jaar op meerdere thema’s gewerkt aan de toekomst van Olst-Wijhe. Dit is onder andere gebeurd via:
– de woonvisie 2016-2020;
– integraal Beheersplan Openbare Ruimte;
– afspraken rondom glasvezel in het buitengebied;
– het plan van aanpak transformatie jeugdhulp;
– het invoeren van het jeugdcompliment;
– het omgekeerd inzamelen van het afval;
– de verzelfstandiging van Zwembad de Welters;
– de stimulering Werk &Inkomen in samenwerking met het Ondernemershuis en Konnected Deventer;
– extra inzet rondom overheidsparticipatie.

Het positieve resultaat zorgt voor een betere reservepositie van de begroting en kan ingezet worden om in 2018 incidentele bestedingen te doen.

Het bericht Olst-Wijhe positief in 2016: 900.000 euro verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV