Plannen voor sterkere IJsseldijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzocht in de afgelopen periode verschillende mogelijkheden om de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te versterken. Er zijn veel onderzoeken/gegevens en ideeën van bewoners, dijkdenkers, experts en overheden voor dijkversterking verzameld en bestudeerd. Nu is het concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) gereed. Het voorstel bestaat voor een groot deel van de IJsseldijk uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing, waarbij alle woningen behouden blijven.

Het voorstel wordt de komende weken met bewoners op inloopbijeenkomsten besproken. Ook zijn er gesprekken met grondeigenaren. Iedereen kan reageren op het voorstel. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief.

Tijd voor reactie
Hans de Jong (dagelijks bestuurder van WDODelta): “Er is een afgewogen concept-Voorkeursalternatief gemaakt, waarbij de meeste oplossingen binnendijks worden gezocht. Gelukkig kunnen alle woningen blijven staan. We hebben met bewoners, belanghebbenden en overheden onderzocht hoe onze dijk weer kan voldoen aan de veiligheidseisen. Steeds was de vraag of het technisch mogelijk is, welke invloed er is op de omgeving en wat de maatschappelijke kosten zijn. Vanaf begin april informeren we de omgeving over het concept-voorkeursalternatief en kan iedereen reageren op het voorstel.”

Dijkversterking kost geen woningen
Alle woningen en monumenten kunnen behouden blijven. Op de meeste dijktrajecten bestaat het voorstel voor het concept-Voorkeursalternatief uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing. Op de andere dijktrajecten bestaat het voorstel uit het plaatsen van een constructie of een buitendijkse versterking richting de rivier. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle wordt de dijk verhoogd. Alle woningen op en langs de dijk worden behouden met maatwerk en de dijkversterking gebeurt buiten het leefgebied van (zwaar) beschermde flora- en faunasoorten. Ook wordt opstuwing op de rivier voorkomen en blijft de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk behouden.

En verder
Het project kent drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In 2017 is het waterschap het project IJsseldijk Zwolle-Olst gestart met een verkenning. Nu is het concept-Voorkeursalternatief bekend en iedereen kan daarop reageren. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Daarmee wordt de verkenningsfase afgesloten. Daarna volgt de planuitwerkingsfase, waarin het waterschap over uitwerking in gesprek gaat met bewoners en belanghebbenden aan de dijk. In deze fase wordt het dijkontwerp meer in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 gaat naar verwachting de schop de grond in.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit waaronder project Zwolle-Olst.

Hoe kunt u reageren?
U leest het concept-VKA met uitleg op de projectwebsite: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Reacties of opmerkingen kunnen via het reactieformulier op de website, tot 7 mei worden ingestuurd.

Het bericht Plannen voor sterkere IJsseldijk verscheen eerst op Salland TV.