Structuurvisie vergroot verkeersproblemen Olst

Rapport Goudappel en Coffeng onder de maat

Olstenaar de heer J.H. Lubberding windt er geen doekjes om, “Ik heb sterk de indruk, dat men er binnen de gemeente onvoldoende van doordrongen is welke gevolgen een noordelijke rondweg voor Olst heeft”.  Naar aanleiding van het  concept voor een nieuwe structuurvisie voor de gemeente Olst-Wijhe schreef hij twee rapporten waarin hij deze bewering onderbouwt. Ook over het onderliggende verkeersrapport  van Goudappel en Coffeng schrijft hij in niet mis te verstane bewoordingen:  “Ik mis in het rapport elke onderbouwing”.

In de structuurvisie voor de gemeente Olst-Wijhe wordt gekozen voor een noordelijke rondweg. Deze keuze is voor een belangrijk deel gebaseerd op een verkeersrapport van Goudappel en Coffeng.  Volgens de heer Lubberding is de ontsluiting van de Industrieweg in Olst de kern van de zaak. Deze kwestie had men onvoorwaardelijk in de planvorming moeten meenemen.  Alleen dan was duidelijk geworden wat de gevolgen zullen zijn van een noordelijke of zuidelijke rondweg.

Lubberding: “Al met al moet ik concluderen, dat de Noordelijke ontsluiting een slecht plan is, waarbij voor een deel de problematiek alleen maar zal worden vergroot. De zuidelijk ontsluiting is in alle opzichten veel beter en zal voor een veel grotere verkeersveiligheid zorgen.”

In het rapport van Goudappel en Coffeng worden volgens hem twijfelachtige aannames gedaan. Er wordt zondermeer gesteld  dat 50 % van het verkeer in Olst doorgaand verkeer is. Ook  worden er verwachtingen geschetst van de verdeling van de verkeersstromen.  De heer Lubberding waagt ernstig te betwijfelen of deze veronderstellingen wel juist zijn.

Ronduit kwalijk vindt hij dat het rekenwerk in de verkeerstudie  op enkele punten niet klopt. Bij de berekeningen van de verkeersstromen rond het industrieterrein de Meente komt hij bijvoorbeeld een verschil tegen van maar liefst 500! Er zit volgens hem dus ergens een forse fout.

Al met al vindt hij het rapport onder de maat en zeker niet geschikt om met dit rapport in de hand de zwaarwegende en verstrekkende afweging te maken in de keuze tussen een noordelijke of een zuidelijke rondweg. Een dergelijk besluit heeft gevolgen voor de komende tientallen jaren.

Lubberding:  “Ik moet er maar van uit gaan dat de structuurvisie inderdaad een conceptstuk is en dat het college zich niet reeds al zodanig heeft ingegraven, dat “ruimte voor initiatief en innovatie” naar de burger geen loze kreet zal zijn!”