Inwoners geven mede vorm aan geleidelijke groeiBathmen

Voor woningbouw langs de randen van Bathmen zijn twee locaties in het dorp het meest
kansrijk: tussen de Grote Molenakker en de Woertmansweg en aan de Deventerweg. Ook twee andere locaties langs de Woertmansweg bieden goede mogelijkheden voor woningbouw, gecombineerd met meer ruimte voor de Schipbeek. Twee locaties ten noorden van het spoor, langs de Bathmense Landen en de Traasterdijk, vallen voorlopig af.
Dat zijn enkele conclusies uit het Gebiedsperspectief Dorpsrand Bathmen. In nauwe samenwerking met de inwoners van Bathmen stelde de gemeente Deventer dit document de afgelopen maanden op.

Het Gebiedsperspectief Dorpsrand Bathmen biedt een raamwerk voor de invulling van de
woningbouwlocaties. De gemeenteraad bespreekt het Gebiedsperspectief naar verwachting in de eerste maanden van 2023.

Gebiedsperspectief geeft richting
De nieuw te bouwen buurten moeten goed aansluiten op de bestaande structuren van het dorp, ze moeten een mix aan woningen bieden voor diverse doelgroepen en de historische en landschappelijke kwaliteiten van het dorp versterken, aldus het Gebiedsperspectief. Het
gebiedsperspectief geeft ook een aanzet voor het type woningen dat de voorkeur kreeg in de Dorpsateliers, en hoe de ontwikkeling van de nieuwe buurten bijdraagt aan het ontstaan van een markante, nieuwe dorpsrand. Daarnaast hechten de inwoners ook veel waarde aan groen in de nieuwe buurten.

Samen aan de slag
De inwoners van het dorp lieten zich zowel via enquêtes als via interactieve Dorpsateliers horen. Ongeveer 800 Bathmenaren gaven daarin aan wat hun woonwensen waren en wat zij vinden van de zes mogelijke woningbouwlocaties. Tijdens twee Dorpsateliers konden ze daarover verder in gesprek met elkaar en met mensen van de gemeente. Ongeveer 80 mensen per avond maakten daar gebruik van.
‘De Bathmenaren denken op constructieve wijze mee over wat nodig is voor het dorp’, aldus wethouder Liesbeth Grijsen. ‘Hun betrokkenheid is indrukwekkend. Met veel plezier kijk ik terug op de dorpsateliers. Vanuit de gemeente zijn we heel trots op wat er nu ligt, en ook de vervolgstappen pakken we samen met de inwoners op.’

Geleidelijke groei
De inwoners van Bathmen stelden in 2020 de Dorpsvisie 2020-2025 op. Eén van de conclusies: om Bathmen leefbaar te houden, met voldoende voorzieningen, is het nodig dat het dorp geleidelijk groeit. Tot 2035 is er behoefte aan zo’n 650 nieuwe woningen, waarvan circa 150 in en rondom het bestaande dorp en circa 500 langs de dorpsranden ontwikkeld kunnen worden. Daarvoor werden vervolgens in de Routekaart Wonen en Voorzieningen Bathmen zes potentiële locaties aangewezen. Vooral voor jonge huishoudens (starters), senioren en een klein deel voor gezinnen moet er nieuw woningaanbod komen.
De zes potentiële locaties zijn de afgelopen maanden verder onderzocht – onder andere op basis van milieutechnische en ruimtelijke analyses, en de enquêtes – en het resultaat is vastgelegd in het Gebiedsperspectief Dorpsrand Bathmen. Als de gemeenteraad het Gebiedsperspectief heeft vastgesteld, is het aan bouwers om zich te melden met concrete plannen voor woningbouw. Dan volgen de reguliere trajecten met een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplantrajecten in 2023.