Volgens verkiezingsprogramma’s worden megastallen en landbouwgif in Raalte verboden

Hoe gaan we in de komende jaren om met ons platteland? Burgemeester en wethouders van Raalte hebben dat vastgelegd in een ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied. Op dat stuk kan de raad, maar vooral ook de hele samenleving, inhoudelijk reageren, een zienswijze indienen tot 6 mei. Hans de Kort heeft dat al gedaan. Hij vraagt vooral strenge eisen te stellen aan megastallen en gifgebruik in de landbouw te verbieden. De raad had unaniem besloten daar geen discussie over aan te gaan, nu moeten ze wel.
Door Hans de Kort
Ik vond in de verkiezingsprogramma’s van de partijen het volgende:
De PvdA: Ik herinner me dat de Raalter PvdA-fractie in het verleden diverse keren kritische opmerkingen heeft gemaakt over bepaalde tekortkomingen in het huidige, nog steeds geldende plan. De kritiek had allereerst betrekking op de bijna onbeperkte mogelijkheden die het bestemmingsplan, als gevolg van de vele vrijstellingsmogelijkheden, biedt voor het bouwen van megastallen. De directe aanleiding daartoe was de vestiging, nabij Marienheem, van een varkensbedrijf van een van de grootste varkensbaronnen die Europa kent: de alom beruchte Adriaan Straathof, die in Duitsland zelfs een onherroepelijk beroepsverbod opgelegd heeft gekregen.
Ook was de PvdA-fractie buitengewoon ontevreden met het ontbreken van spuitvrije zones rond velden met leliënteelt en soortgelijke gewassen. De Pvda wil zelfs, en ik citeer uit haar verkiezingsprogramma “dat binnen 4 jaar geen gif meer wordt gebruikt in de landbouw (…)”.
D66 rept in haar verkiezingsprogramma dat zij bij het beoordelen van plannen zal gaan voor ”een schone, gezonde, duurzame en veilige fysieke leefomgeving voor inwoners”.
GroenLinks vindt in haar programma “dat er geen megastallen meer mogen komen in de gemeente Raalte” en wil ook “koersen op een biologisch gebruik van ons platteland”.
Het CDA vindt al op de eerste pagina, voor zo ver van belang, het volgende: “Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur (…). Rentmeesterschap betekent de wereld beter achterlaten voor onze kinderen dan we haar zelf hebben gekregen”.
Van de overige in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen is me niet duidelijk geworden wat hun standpunten zijn aangaande natuur en dierenwelzijn. Behalve van Gemeentebelangen, maar bij die partij gaan ze niet verder dan, ik citeer, ik verzin het niet: “Plantsoenen, grasveldjes en straten moeten goed worden onderhouden”. Daar heb je dus helemaal niks aan.
Gezien verkiezingsprogramma’s van de vermelde partijfracties, met uitzondering dan van Gemeentebelangen, mogen de Raalter kiezers er gevoeglijk vanuit gaan dat die dit ontwerp-bestemmingsplan zullen benutten om de gedane beloften gerealiseerd te krijgen en daarvoor desnoods een stevig raadsdebat zullen forceren. Een betere gelegenheid komt zo snel niet meer.
Daarom heb ik de gemeenteraad gevraagd de mogelijkheden voor investeerders en veebaronnen als de heer Adriaan Straathof om hun imperium uit te breiden, zoals naast Mariënheem is geschied, zo veel mogelijk te beperken. Als dat niet gebeurt, zal dat ten koste gaan van veel agrarische familiebedrijven, vooral van bedrijven die uitgaan van grondgebondenheid. Daarom zouden uitbreidingsmogelijkheden, zoals het vergroten van agrarische bouwkavels, aan strenge en handhaafbare regels moeten worden gebonden. Ook zou een maximum moeten worden gesteld aan het aantal megastallen, zoals indertijd is geschied bij de Log-gebieden.
Bovendien heb ik de gemeenteraad verzocht de diversiteit binnen het Raalter grondgebied te bevorderen en heb daarbij verwezen naar het prachtige voorwoord van visionair wethouder Wout Wagenmans, citaat: “(…) We willen een extra impuls geven aan de biodiversiteit”, in de notitie Groen, samen doen! Zo’n impuls is immers onmogelijk als niet het gebruik van landbouwgiffen zo veel mogelijk wordt beperkt.
Het voorschrijven van gifvrije zones is geoorloofd, oordeelde de Raad van State, mits de noodzaak “aannemelijk gemaakt” is, aldus verwoordt in een uitspraak dienaangaande.
Het moet voor de Raalter gemeenteraad, die recentelijk meerdere malen categorisch en, let wel  unaniem, heeft geweigerd te debatteren over het aanpassen van het bestemmingsplan Buitengebied op de beschreven onderdelen, behoorlijk wrang zijn dat daaraan nu niet meer te ontkomen is.
Dat de verkiezingsprogramma’s van de vermelde partijen daarbij een grote rol zullen spelen lijkt me evident.
Ik zou iedere inwoner die het goed meent met de natuur en het milieu, aanraden ook een zienswijze in te dienen. Ik heb in dit opiniestuk mijn best gedaan om voor zo’n zienswijze enkele belangrijke aanknopingspunten te geven.
Overigens heeft Onze Lieve Heer mij in een droom verteld dat politici die pretenderen de rentmeesters te zijn van Zijn schepping, in het hiernamaals bij Hem de deur niet inkomen, behalve wanneer zij hun houding tot diezelfde schepping drastisch veranderen, ten goed wel te verstaan.
Het bericht Volgens verkiezingsprogramma’s worden megastallen en landbouwgif in Raalte verboden verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Volgens verkiezingsprogramma’s worden megastallen en landbouwgif in Raalte verboden verscheen eerst op Salland TV.