Geen nieuwe instroom van statushouders bij Het Zwervel en De Bron in gemeente Olst-Wijhe

In april 2016 is de gemeente Olst-Wijhe gestart met de tijdelijke opvang van meerdere statushouders op de locaties De Elshof (16), De Bron (10) en Het Zwervel (3). Het was de bedoeling om deze tijdelijke opvang tot uiterlijk 31 december 2017 te laten voortduren. De opvang in De Elshof is in januari 2017 beëindigd; daar wonen geen statushouders meer. Het college van B&W heeft op basis van verschillende overwegingen besloten om de instroom van statushouders op de locaties De Bron en Het Zwervel eveneens te stoppen.

Landelijke ontwikkelingen
Door de hoge instroom van vluchtelingen in de zomer en het najaar van 2015 ontstond een groot tekort aan capaciteit in de AZC’s en was crisisnoodopvang nodig om de enorme instroom van vluchtelingen op te vangen. Door de statushouders versneld door te laten stromen naar tijdelijke opvangcentra in gemeenten was crisisnoodopvang niet meer nodig. In de loop van 2016 is de asielinstroom fors minder geworden, waardoor tijdelijke opvangcentra in de gemeenten niet meer noodzakelijk zijn.

Gemeentelijke taakstelling
Gemeenten hebben een taakstelling om statushouders te vestigen. In 2016 was de taakstelling voor Olst-Wijhe hoog, maar voor 2017 is de taakstelling substantieel lager. De tijdelijke opvang heeft de gemeente Olst-Wijhe overigens wel geholpen om in 2016 aan de taakstelling te voldoen.

Doorstroom naar reguliere woningen
De gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen zijn met elkaar in overleg over de huisvesting van statushouders in reguliere woningen. Als blijkt dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn, wordt de mogelijkheid van tijdelijke woningen uitgewerkt.

Tijdelijke opvanglocaties
De huisvesting van statushouders in tijdelijke opvanglocaties heeft als gevolg dat de statushouders zich nog niet verbonden voelen in hun tijdelijke huis. Op het moment dat zij doorstromen naar een gewone woning is er daarom sprake van extra werk in de begeleiding.

Kosten
Voor de tijdelijke huisvesting van de statushouders ontvangt de gemeente Olst-Wijhe een vergoeding. Over de jaren 2016 en 2017 richten we ons op een begroting waarbij ontvangsten en kosten in balans zijn.

Wethouder Marcel Blind: “We zijn gestart met de tijdelijke huisvesting van statushouders omdat we als gemeente van betekenis wilden zijn toen de nood erg hoog was. We wilden geen mensen op straat laten slapen.” Hij vervolgt: “Deze manier van opvang was nieuw in Nederland. We moesten allerlei zaken uitvinden. Het is goed om de locaties in De Bron en Het Zwervel af te bouwen nu de noodzaak niet meer aanwezig is. Nieuwe statushouders die in onze gemeente komen wonen, komen weer direct in een gewone woning, zodat ze zich met begeleiding met Vluchtelingenwerk, snel thuis zullen voelen in onze samenleving.”