Gemeente Hellendoorn heeft meevaller van 400.000 euro

Het college van B&W van Hellendoorn rapporteert in de bestuursrapportage 2018 een voordelig saldo van € 400.000,– aan de raad. Door meevallers op verschillende onderdelen, waaronder leges omgevingsvergunningen, groenverkopen en een hogere uitkering vanuit het gemeentefonds, kan het college enkele tegenvallers opvangen. Daardoor is er financieel ruimte om in te spelen op enkele ontwikkelingen.

In de bestuursrapportage schetst het college halverwege het lopende begrotingsjaar op hoofdlijnen het beeld van de uitvoering van de programmabegroting. En het college geeft in de bestuursrapportage aan hoe het staat met de uitvoering van het beleid op de diverse terreinen. Wethouder Jelle Beintema van financiën: “We liggen goed op schema met de uitvoering. Hoewel de bestuursrapportage een positief saldo laat zien, is er financieel wel een kaper op de kust. We zien dat de kosten voor de uitvoering van het sociaal domein oplopen. Niet alleen dit jaar, ook de komende jaren zal dat het geval zijn, zo blijkt uit de prognoses. Dit betekent dat we nu aan de slag gaan om de voorziene tekorten voor de komende jaren terug te dringen. Uitgangspunt is wel dat de noodzakelijke zorg vanuit het sociaal domein verleend kan blijven worden aan onze inwoners”, aldus wethouder Beintema.

Afwijkingen
De belangrijkste afwijkingen die in de bestuursrapportage halverwege het begrotingsjaar gemeld worden ten opzichte van de begroting 2018 zijn:
• Een voordeel van € 377.000,– door een hogere uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk;
• Een voordeel van € 200.000,– door een stijging van de opbrengst leges omgevingsvergunningen;
• Een nadeel van € 220.000,– door knelpunten in de personele bezetting in de ambtelijke organisatie.
• Een nadeel van € 112.668,– door een kortere levensduur van de toplaag van kunstgrasvelden, waardoor de velden in kortere periode afgeschreven moeten worden;
• Een nadeel van per saldo € 778.000,– op het sociaal domein, waaronder een grote tegenvaller op het gebied van de jeugdzorg (€ 1.1000.000,–) en Wmo vervoer (€ 325.000,–). Daartegenover staat een voordeel van € 700.000,– op de huishoudelijke hulp. Hierdoor moet er meer geld uit de reserve sociaal domein benut worden dan eerder geraamd.

Specifieke voorstellen
Het college legt ook een aantal specifieke besluiten voor aan de gemeenteraad om de komende periode te investeren op volgende terreinen:
• € 137.000,– voor de herinrichting van speelplaats ‘Het Groene Eiland’ bij basisschool De Es in Hellendoorn en voor de duurzaamheidsmaatregelen die daar getroffen worden;
• € 335.000,– voor een investeringskrediet voor onderhoudsbudget fiets/voetgangersbrug aan de Helmkruidlaan;
• € 90.000,– voor een investeringsbudget voor ‘Het nieuwe Loket’;
• € 6.000,– extra inzet centrum promotor voor Stichting Promotie Nijverdal (SPN);

Inspelen op ontwikkelingen
Het college stelt de raad voor om het positieve saldo uit de bestuursrapportage in te zetten om in te kunnen spelen op enkele ontwikkelingen. Zo stelt het college voor aan de raad om budget beschikbaar te stellen voor onder meer de uitvoering van de Twente visie sport en bewegen, versterking managementinformatie en de omzetting waarderingsgrondslag Wet waardering onroerende zaken.

In juni van dit jaar heeft de raad de voorjaarsrapportage 2018 vastgesteld. Deze voorjaarsrapportage had een negatief saldo van € 46.000,– voor 2018. Dit negatief saldo is meegenomen in de bestuursrapportage en hiervoor is dekking gezocht. Ook het nadelig saldo van € 62.000,– in de najaarsrapportage 2017 is in deze bestuursrapportage opgelost.