Ommen wil snel meer woningen bouwen

De gemeente Ommen wil de komende jaren versneld 150 nieuwe woningen bouwen. Het gaat om verschillende typen koop- en huurwoningen in allerlei prijsklassen. De extra woningen zijn nodig vanwege de grote vraag naar woningen, terwijl er de afgelopen tien jaar nauwelijks nieuwe woningen zijn gebouwd in Ommen. De gemeente werkt bij het versnellen van woningbouw nauw samen met woningstichting De Veste. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen.

Woonvisie
In 2015 is de Woonvisie ‘Ommen, dé plek om te wonen’ vastgesteld. Deze visie richt zich op het zorgen voor voldoende woningen die passen bij de wensen en financiën van inwoners, het samen met de corporatie zorgen voor passende woningen voor kwetsbare doelgroepen en het vergroten van het woningaanbod voor ouderen. Bij de Woonvisie hoort een pakket aan maatregelen. Bij het vaststellen van de Woonvisie is afgesproken dat de maatregelen na twee jaar worden geactualiseerd. Dat is nodig vanwege ontwikkelingen op de woningmarkt en in de samenleving. Het college van B&W heeft voor de uitvoering van de woonvisie een actueel maatregelenplan gemaakt voor de periode 2017 tot 2019.

Grote vraag naar woningen en kavels
Door de economische crisis en de onzekerheid op de woningmarkt hebben veel mensen hun verhuiswens uitgesteld. Dit heeft geleid tot een zogenaamd stuwmeer aan vragers. De woningmarkt is in de afgelopen periode weer in beweging gekomen. Daardoor is de vraag naar woningen en kavels in Ommen flink toegenomen. Dat terwijl er tussen 2006 en 2016 nauwelijks nieuwe woningen zijn gebouwd in de gemeente Ommen.
In de zomer van 2016 zijn voor het eerst sinds lange tijd weer vrije kavels op de markt gekomen in woonbuurt De Vlierlanden. Hiervoor is grote belangstelling: nagenoeg alle 85 kavels die tot nu toe op de markt zijn gekomen zijn verkocht of in optie genomen. Ook de verkoop van woningen in het Havengebied West gaat hard. Hetzelfde geldt voor de appartementen die momenteel in het centrum van Ommen worden gebouwd.

150 nieuwe woningen
Eén van de belangrijkste maatregelen is dat de gemeente Ommen zo snel mogelijk wil voldoen aan de toegenomen vraag naar woningen. De ambitie is dat voor het einde van 2018 150 nieuwe woningen zijn gebouwd. Het gaat om allerlei typen woningen in verschillende prijsklassen. Een groot deel van deze woningen wordt gebouwd in De Vlierlanden. Vanwege de grote belangstelling om hier te bouwen en te wonen, wordt een verdere uitbreiding van deze woonbuurt momenteel voorbereid. Daarbij is ook ruimte voor projectmatige woningbouw en huurwoningen. Ook het Havengebied West wordt verder uitgebreid.
In het centrum van Ommen worden op het 11 Aprilplein en aan de Varsenerstraat appartementen voor starters gebouwd. Daarnaast zijn drie appartementencomplexen langs de Vecht in aanbouw en start de bouw van een vierde complex in 2018. Hierbij is aandacht voor levensloopbestendig wonen, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.
Ook in enkele kleine kernen zijn initiatieven voor woningbouw, zoals in Beerzerveld, Witharen, Vilsteren en Lemele. Woningbouw in de kleine kernen is belangrijk voor de vitaliteit van de kernen.

Afspraken met De Veste
De gemeente werkt voor het versnellen van woningbouw samen met woningstichting De Veste. De Veste start op korte termijn al met de bouw van huurwoningen in De Vlierlanden en in het Havengebied West.

Gemeenteraad
Het geactualiseerde maatregelenplan voor uitvoering van de woonvisie voor de periode 2017-2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 6 juli. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 20 juli een besluit.