Provincie acht meeste gebieden in Overijssel ongeschikt voor ondergrondse opslag

Provinciale Staten hebben een aantal beleidskeuzes vastgesteld over de prioritering in het gebruik van de diepe ondergrond. Met de methode kijkt de provincie zowel naar bovengrondse als ondergrondse ontwikkelingen in de advisering over activiteiten in de diepe de ondergrond. De provincie acht de meeste gebieden in Overijssel als niet geschikt voor ondergrondse opslag: het sluit 80% van de gasvelden in Overijssel uit. Alleen bij een vijftal gasvelden kan met een specifieke methode op locatie nieuw onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden.

Geothermie en hernieuwbare energie
De provincie wil zoveel mogelijk de potentie voor de winning van aardwarmte via geothermie benutten. Op dit moment zijn de mogelijkheden beperkt en daarom wil de provincie voorkomen dat ander gebruik de mogelijkheden nog meer beperkt. In gebied waar opslag van hernieuwbare energie in de toekomst eventueel mogelijk is besluit de provincie nu geen opslagactiviteiten te willen laten plaatsvinden die dit toekomstscenario teniet kunnen doen. Gedeputeerde Monique van Haaf: “We wijzen op dit moment geen zoekgebied aan. Wel willen we nu deze plek beschermen, zodat we in de toekomst nog een keuze hebben, als daarvoor een verzoek vanuit het Rijk zou komen. Een keuze die, in de maatschappelijke en politieke context van dat moment genomen dient te worden”.

Participatief proces
De methode is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, waterschappen, bedrijven en de RUG om open en transparant alle mogelijkheden van de diepe ondergrond bespreekbaar te maken. Met deze methode, als gevolg van een participatief proces met partners en Statenleden, geeft de provincie optimaal invulling aan de ruimte die het rijk biedt om een afweging te maken tussen alle betrokken belangen en risico’s onder en boven de grond.