Verkenning naar ontwerp knooppunt Raalte N35/N348 afgerond

Het ontwerp op hoofdlijnen voor de aanpak van het knooppunt N35/N348 en het spoor bij Raalte is klaar. Na uitgebreid overleg met omwonenden, bedrijven en betrokken overheden is daarmee de verkenning naar de optimale variant voor een veilige en vlotte doorstroming van het auto-, trein-, landbouw- en fietsverkeer op dit kruispunt afgerond. De provincie Overijssel, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Raalte hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om deze voorkeursvariant verder uit te werken in een definitief ontwerp.

In deze planstudiefase worden onder andere de kosten, inrichting en inpassing van de ongelijkvloerse kruising in het gebied aangegeven. Daarnaast worden de vergunning- en bestemmingsplanprocedures gestart. Ook wordt bekeken op welke manier de werkzaamheden worden aanbesteed. De planstudie is eind 2019 afgerond. Tussen 2020 en 2022 gaat de schop de grond in voor de realisatie van het nieuwe knooppunt. Voor de aanpak van knooppunt Raalte is een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar. Hiervoor stelt de provincie 33 miljoen beschikbaar, het Rijk 12,5 miljoen en de gemeente Raalte 4,5 miljoen.

Veilige en snelle route
Met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 kan het autoverkeer vlot doorrijden. De Rijksweg N35 krijgt twee van elkaar gescheiden rijbanen van 80 km/uur. Er wordt voldoende ruimte over gelaten om in de toekomst uit te kunnen breiden naar 2×2 rijbanen. Bij het nieuwe knooppunt gaat de N35 straks over de N348 heen. Om dit te realiseren, wordt de N35 iets opgehoogd (gestreefd wordt naar maximaal één meter) ten opzichte van de huidige ligging. De op- en afritten van de N35/N348 komen dicht langs de N35 te liggen, waardoor er zo min mogelijk ruimte nodig is voor de bouw van de ongelijkvloerse kruising.

De provinciale weg N348 krijgt ook twee van elkaar gescheiden rijbanen van 80 km/uur en gaat via een tunnel onder het spoor door. Daarnaast wordt de N348 naar het oosten verlegd en de N35 naar het noorden. Naast de weg komen groene natuurlijke taluds in plaats van betonnen constructies. Voor het beter benutten van de autocapaciteit worden het carpoolterrein en de naastgelegen bushalte vernieuwd. Er wordt ruimte overgelaten voor de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de carpoolplaats en het toekomstige transferium aan de noordzijde van het station Raalte voor een snelle overstap van auto naar trein.

Ook het fietsverkeer krijgt veilige en snelle routes onder de N35 en het spoor door. Hiervoor komt een nieuwe fietsverbinding tussen Raalte-Noord en Raalte-dorp ten oosten van het kruispunt. Voor het fietsverkeer van en naar Heino komt een nieuw fietspad langs de N348 met een tunnel onder het spoor. Nieuwe parallelwegen zorgen ervoor dat het fiets- en landbouwverkeer veilig langs het knooppunt worden geleid. Meer informatie over de verbetering van knooppunt Raalte is te vinden op www.overijssel.nl/n35.

Marsroute
De aanpak van knooppunt Raalte maakt onderdeel uit van de verbetering van de rijksweg N35 Zwolle-Almelo. De regionale ambitie van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten is om de N35 om te bouwen tot een autoweg met 2×2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 100 km/uur.

Voor het verbeteren van de doorstroming op de N35 tussen Zwolle – Wijthmen zijn de werkzaamheden in volle gang. De weg wordt verbreed naar 2×2 rijstroken met gescheiden rijbanen en een snelheidslimiet van 100 km/uur.

Op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Hellendoorn en Raalte aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat voert in overleg met de gemeenten en de provincie de maatregelen uit.

Ook tussen Nijverdal en Wierden wordt de N35 een autoweg met gescheiden rijbanen en 2×2 rijstroken. Hiervoor heeft het Ontwerptracébesluit net ter inzage gelegen.

Kijk voor meer informatie over alle maatregelen voor de verbetering van de N35 tussen Zwolle en Almelo op www.rijkswaterstaat.nl/n35.

Source: Salland TV