Eerste stap in vergunningverlening zonneveld Daslever Wijhe 

FOTO: archief

Het college van B&W van Olst-Wijhe wil graag een beslissing nemen over het plan om een zonneveld aan te leggen aan de Daslever in Wijhe. Het college heeft de bevoegdheid om dit te besluiten en gaat de gemeenteraad vragen of zij kan instemmen met de ontwerpvergunning voor het zonneveld Daslever. Dit wordt een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ genoemd.

Voorwaarden voor zonnevelden opgesteld met inwoners – nu concreet plan
In 2020 heeft de gemeente Olst-Wijhe beleid gemaakt voor de overgang naar duurzame energie op lokaal niveau en op Olst-Wijhese schaal. Heel veel inwoners hebben toen meegepraat en input gegeven. Hierdoor werd helder en duidelijk onder welke voorwaarden zonnevelden in Olst-Wijhe worden toegestaan. Met deze voorwaarden zijn initiatiefnemers van zonnevelden aan de gang gegaan. Ook hiervoor is een proces opgezet om de mensen in de omgeving zo goed mogelijk te betrekken. Hier is door verschillende mensen veel tijd en aandacht aan besteed. Voor zonneveld Daslever ligt er nu een concreet plan en is de omgevingsvergunning daadwerkelijk aangevraagd door Duurzaam Daslever B.V.

Beeldvormende raadsvergadering op 25 september
De gemeenteraad praat op 25 september beeldvormend over het plan, het proces en de ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’. Daarna volgen nog een oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering. De raadsvergaderingen zijn openbaar. Als de raad uiteindelijk akkoord gaat legt het college de ontwerp-vergunning zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden beoordeeld en kunnen leiden tot wijzigingen in het plan. Uiteindelijk stelt het college het definitieve plan vast en geeft daarmee de vergunning af voor de bouw en ontwikkeling van het zonneveld.