Het energieplan voor Deventer, is dat een wijs besluit?

Weten wij waarover wij moeten besluiten bij het energieplan Deventer?
Als gemeenteraad van Deventer wordt ons gevraagd te besluiten over een plan wat een enorme impact op onze directe leefomgeving gaat hebben. Je moet echt zeker weten waar het over gaat. En hebben wij wel de benodigde kennis in huis omdat zonder twijfel te beslissen.
Weten wij voldoende van de opgave?
Zijn wij ons echt bewust van de impact van dit mogelijke besluit?
Dus niet alleen weten wat er opgewekt kan worden met zon en wind. Zijn de gevolgen voor de leefomgeving, voor de burger, de bio diversiteit en milieu-impact van straks, na max 15 a 20 jaar af te danken zonnepanelen en windmolenwieken ook duidelijk?
Belangrijk is de vraag of wij met dit besluit het beste voor onze inwoners doen.
Draagt dit plan bij aan oplossing voor de ruim 41000 huishoudens van Deventer?
De fractie van Deventer Belang is van mening dat zij op geen enkele vraag hierboven een ander antwoord dan NEE kan geven.
Onze fractie heeft het afgelopen jaar veel gesproken met specialisten over de nergietransitie. Met hen hebben wij bijna 70 technische en inhoudelijke vragen gesteld aan het college over het voorliggende plan. De beantwoording gaf ons de bevestiging van het college zelf dat:
De doelstelling Deventer energieneutraal 2030 onmogelijk is.
Dat de gevolgen en de impact niet volledig duidelijk zijn.
Het huidige plan niets meer is dan een korte termijn oplossing die de risico’s ernstig vergroot en de onzekerheid van stroomuitval zal laten toenemen.
Innovatie en andere oplossingen niet meewegen. Juist daar moet je op inzetten.
Er grote twijfel is over de aangeleverde cijfers die de grondslag zijn voor de gecalculeerde behoefte.
Dat maakt dit plan en zijn uitvoering op zijn minst discutabel. En zeker niet gereed voor besluitvorming.
-Wat moet er wel gebeuren?
-Of wat mist het plan?
Als je uitgaat van de behoefte voor de Deventer burger dan moet je daar ook de focus leggen.
Hoe kan je de Deventer inwoner of concreter hoe kun je huishoudens helpen mee te werken aan de transitie. Immers energie die niet gebruikt wordt hoef je niet op te wekken. Dus moet je vol inzetten op een verbeterslag van de Deventer woningvoorraad. Niet de nieuw te bouwen woningen, die gaan wel voldoen aan de laatste eisen van energiebelasting of beter worden energiezuinig gebouwd.
Het is de bestaande voorraad huizen waar wij oplossingen voor moeten leveren. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt immers dat een bedrag van €50.000 tot €100.000 per aan te passen woning realistisch is. Dat in combinatie met een vergrijzende bevolking is dus de echte opgave, hoe kunnen wij zorgen wegnemen of faciliteren als lokale overheid dat juist hier de transitie plaats gaat vinden?
De Deventer energiebehoefte is grofweg te verdelen in twee opgaves. Enerzijds de huishoudens en anderzijds de industrie. Voor die laatste opgave is er een bestaand wettelijk kader om te handhaven. Daarvoor heeft de raad al eerder een motie van Deventer Belang unaniem aangenomen om adviserend te gaan handhaven. Een wijze van werken die bewezen heeft enorme besparingen mogelijk te maken, in de grootte van 5 tot 6 windmolens.
https://www.odbn.nl/nieuws/6085-effect-energietoezicht-gemeente-den-bosch-gecheckt-door-nrc
Het goed te keuren energieplan moet eerst een herijking van de cijfers krijgen. De geschetste behoefte werd eerder ook al door cijfers van Natuur en milieu Overijssel onwaarschijnlijk geacht. Een bericht van het Energiefonds Overijssel over een gezamenlijk project in combinatie met de Provincie Overijssel geeft wederom een berekening die de Deventer opwek behoefte discutabel maakt.
https://www.energiefondsoverijssel.nl/k/n107/news/view/1254/586/zwolle-krijgt-grootste-drijvende-zonnepark-van-europa.html
De eenvoudige berekening op basis van bovenstaande laat zien dat 20 hectare de behoefte dekken van 8000 huishoudens. Omgerekend zou je dan voor Deventer met 100 hectare 40.000 huishoudens kunnen voorzien. Verdubbel dat met de behoefte van de industrie, dan zou Deventer met 200 hectare de bestaande energievoorziening kunnen organiseren.
En om klaar te zijn voor de toekomst, waarbij je uit moet gaan de vermindering van het gasverbruik zou er een grotere stroom behoefte kunnen zijn. Zelfs bij een verdubbeling komen wij nog niet op 50% realisatie van hetgeen het huidige energie plan van uitgaat..
Deventer Belang roept het college dan ook op:
Maak een nieuwe realistische herberekening van de Deventer behoefte. Laat dit zien in een uitgewerkt overzicht waarin ook de cijfers van het Energiefonds project Zwolle en die van het zonnepark Winterwijk ter grootte van 78 hectare zijn gewogen.
Laat de berekening zien en de mogelijkheden in combinatie met de mogelijke besparingen vanuit de adviserende handhaving.
De focus van het nieuwe plan vooral te richten op het helpen van de burger. Zodat die het maximale kan realiseren binnen zijn mogelijkheden.
Een duidelijk inzicht te geven van mogelijke en werkbare innovaties voor Deventer.
Duidelijke communicatie van de gemeente Deventer middels eens tijdspad een doorkijk laten zien naar 2050. Het doel 2030 is immers om meerdere redenen, zoals het ontbreken van de benodigde infrastructuur, niet haalbaar. Het blijven herhalen van een onrealistisch doel zorgt eerder voor een ‘laat maar houding’ met het gevolg van niets doen en stilstand. Je wil juist mensen helpen en motiveren.
Als dan de herberekening van behoefte duidelijk is moet de focus liggen op de opwek aan te brengen in of op de bestaande ruimte. Waarbij daken altijd de voorkeur zouden moeten hebben.
 
Het bericht Het energieplan voor Deventer, is dat een wijs besluit? verscheen eerst op Salland TV.