Olst-Wijhe haalt alles uit de kast voor sluitende begroting

De gemeente Olst-Wijhe heeft alles uit de kast gehaald om de begroting voor 2020 sluitend te maken. De belangrijkste inkomstenbron (circa 70%) vormen de rijksuitkeringen. Die rijksuitkeringen vallen tegen. Om toch nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, maakt de gemeente voor 2020 gebruik van de reserve. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Vaste taken en lasten
De basis voor de begroting 2020 vormen de kaders die de raad in juli heeft vastgesteld in de Kadernota 2020-2023. Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaan naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d. De raad en het college streven er naar om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen. Dit is als uitgangspunt in de begroting voor 2020 opgenomen.

Beperkt nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken en 2020 als overbruggingsjaar
Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat nodig is om ambities uit het raadsakkoord te realiseren. Om hiervoor de financiering rond te krijgen is het wel nodig geweest om minder ambitieus te zijn dan gewenst en om daarnaast ook 5% te korten op direct beïnvloedbare budgetten binnen de bestaande begroting. Deze korting op de bestaande begroting heeft consequenties voor onder meer subsidies die de gemeente verstrekt. Voor een aantal onderdelen gaat deze taakstelling pas in met ingang van 2021. Ook is de verhoging van de toeristenbelasting per 2021 onderdeel van de financiering.

Daarnaast stelt het college de raad voor om ter overbrugging van het begrotingsjaar 2020 ‘eenmalig geld’ in te zetten. Door één miljoen euro uit de reserves in te zetten kunnen naast autonome ontwikkelingen en noodzakelijke nieuwe beleidswensen ook een aantal problemen op het gebied van de organisatie worden opgelost. Diverse strategische ontwikkellijnen kunnen dan wel in 2020 worden gecontinueerd. Hierbij gaat het onder meer om duurzaamheid, dienstverlening, participatie, digitale transformatie, uitvoering van de Omgevingswet en vitaal platteland.

Bij de Kadernota 2021-2024 zullen dan alle beleidsambities, waarvan het college nu voorstelt om die eenmalig te honoreren, opnieuw afgewogen worden tegen de dan beschikbare financiële ruimte. Dat geldt ook voor de overige wensen voor nieuw beleid, die nu geparkeerd zijn, plus overige ontwikkelingen die zich de komende maanden gaan voordoen.

Voor 2020
Voor 2020 stelt het college de raad voor om onder meer te investeren in:
– Uitbreiding formatie om evenementenvergunningen tijdig af te werken
– Duurzaamheid
– Participatie
– Invoering Omgevingswet en omgevingsvisie
– Participatie statushouders
– Informatieveiligheid en privacy
– Onderwijshuisvesting Olst
– Project DagenDoen

Hoogte tarieven
De hoogte van heffingen en leges voor 2020 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld door de raad in haar vergadering van 16 december.

Inspreken en raadsvergadering
De gemeenteraad besluit maandag 11 november over de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020 – 2023. Een week eerder kan tijdens de raadsvergadering van maandag 4 november ingesproken worden op de begroting.

Het bericht Olst-Wijhe haalt alles uit de kast voor sluitende begroting verscheen eerst op Salland TV.