Olst-Wijhe maakt werk van wonen

De woningdruk in Olst-Wijhe is hoog en een van de grootste uitdagingen is het bouwen van voldoende woningen. Om dit aan te pakken heeft de gemeente de ambitie om in de komende 10 jaar 1000 tot 1200 woningen te bouwen, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Woonvisie 2022-2025. Het Uitvoeringsprogramma Woonvisie, onlangs vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe, beschrijft de manier waarop de gemeente deze ambitie gaat realiseren.

Wethouder Marcel Blind geeft aan dat het Uitvoeringsprogramma verschillende acties en projecten bevat om te zorgen voor voldoende, goede en passende woningen voor de inwoners van Olst-Wijhe. Zo zet de gemeente maximaal in op voorrang voor lokale inwoners bij nieuwbouw, bijvoorbeeld door middel van CPO-projecten waarbij inwoners gezamenlijk eigen woningen bouwen. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat het aanbod van ontwikkelaars zoveel mogelijk aansluit op de lokale vraag, bijvoorbeeld door het bouwen van woningen voor starters en levensloopbestendige woningen. Ook werkt de gemeente aan betaalbare woningen door afspraken te maken met ontwikkelaars over de verkoopprijzen. Een Masterplan Woningbouw biedt een visie op de woningbouw in de komende jaren, en geeft inzicht in waar en wanneer er gebouwd zal worden in Olst-Wijhe.

Naast de focus op wonen, zet de gemeente met de nieuwe Woonvisie in op een goede mix van verschillende soorten woningen voor verschillende doelgroepen, duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit, en sociale inclusie. Om deze doelen te bereiken wordt onder andere gewerkt aan de nieuwbouw op het Aberson terrein in Olst, de voorbereidingen voor nieuwbouw in Wengelerhoek in Wijhe, het bouwen van flexwoningen en diverse andere bouwprojecten in de verschillende kernen. Dit gebeurt deels dankzij particuliere initiatieven.