Omgevingsvergunning voor aanleg zonnepark Noordmanshoek Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark op Noordmanshoek in Wijhe. Op dit terrein wordt gewerkt aan een plan met een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor de zonnepanelen wordt een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd zodat het gebied ook aantrekkelijk wordt voor inwoners. Het zonnepark is een belangrijk onderdeel van het gehele plan Noordmanshoek. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling van 20% duurzaam opgewekte energie in 2020. Energiecoöperatie Goed Veur Mekare wordt de eigenaar van het zonnepark.

Tegen het ontwerpbesluit waren vier zienswijzen ingediend, waarvan één positief. Eén van de zienswijzen gaf aanleiding om een Unity Check toe te voegen aan de omgevingsvergunning waaruit blijkt dat het aanleggen van het zonnepark geen nadelige gevolgen heeft voor een in de buurt gelegen gasleiding. Daarnaast is door de energiecoöperatie nog een onderzoek aangeleverd waaruit blijkt dat de aanleg van het zonnepark geen negatieve invloed heeft op het Natura-2000 gebied.

Het besluit ligt voor de duur van zes weken ter inzage voor beroep bij de rechtbank Overijssel.

Het bericht Omgevingsvergunning voor aanleg zonnepark Noordmanshoek Wijhe verscheen eerst op Salland TV.