Structuurvisie Olst-Wijhe in de inspraak ronde

De gemeente Olst-Wijhe maakt een structuurvisie. Een belangrijk stuk omdat het in hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling beschrijft voor de gemeente voor de komende jaren. Hierin gaat het over zaken als gebouwen, wegen, landschap, groen, water, enzovoort.
Alle plannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden straks aan deze visie getoetst. De visie, zoals deze nu wordt gepresenteerd, is gemaakt met input van inwoners en organisaties. Op de visie is nu de officiële inspraak mogelijk.  Dit kan tot en met 21 december aanstaande. Daarna zal de gemeenteraad begin volgende jaar de visie vaststellen.

Identiteit, ontwikkelingen, ambities
De visie beschrijft de aard van de gemeente (de identiteit), de ontwikkelingen die spelen, de ambities en de manier waarop die gerealiseerd kunnen worden. Voor deze visie is de gemeente ingedeeld in vier gebieden:
– Sterke dorpen
– Prachtige IJsselzone
– Lommerrijke landgoederen
– Sallandse platteland.

Het uitgangspunt is het behouden en versterken van de identiteit. De visie is een handleiding voor èn een uitnodiging aan inwoners en organisaties om nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking van de identiteit en kwaliteit van de leefomgeving en het landschap.

Stip aan de horizon: OIst-Wijhe over 10 jaar
De visie geeft het toekomstbeeld voor Olst-Wijhe. Samenwerken aan een kwalitatief, hoogwaardige woon- en leefomgeving met een toekomstbestendig voorzieningenniveau verbindt dan inwoners en ondernemers.
De visie geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van inwoners en ondernemers. Dit als een wenkend perspectief voor onder andere de vrijetijdssector, voor nieuwe functies voor vrijkomende gebouwen en voor lokale initiatieven.

De hoofdpunten uit de visie zijn:
1. Aantrekkelijk en veilig wonen voor jong en oud met passende toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen en mogelijkheden om te werken in en om de dorpen en buurtschappen
2. Evenwicht tussen leefkwaliteit, bereikbaarheid en mobiliteit
3. Vrijetijdsbesteding als impuls voor de lokale economie met de aantrekkelijke IJsselzone en ‘IJsselfront Olst-Wijhe’ als integrale gebiedsontwikkeling
4. Versterken van toekomstbestendige landbouw en landgoederen
5. Inzetten op het duurzaam vormgeven van nieuwe ontwikkelingen, op duurzame energie en energiebesparing in het kader van de energietransitie
6. Samenwerken aan circulaire economie, aan vestigingsmogelijkheden voor lokale ondernemers en daar waar mogelijk innovatie bevorderen

 

De inspraakprocedure
De structuurvisie ligt ter inspraak van donderdag 24 november tot en met woensdag 21 december aanstaande. De inspraakreacties worden verwerkt in een zienswijzennota die door het college op 31 januari 2017 wordt besproken.
De vaststelling door de raad is gepland op 13 februari 2017.

Het bericht Structuurvisie Olst-Wijhe in de inspraak ronde verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV